8. Sınıf Matematik Terimleri Sözlüğü

0 41

Bu sözlük, 8. sınıf öğrencilerinin matematik dersinde karşılaşabilecekleri temel terimlerin açıklamalarını içerir. Mantık, cebir, geometri ve fonksiyon gibi matematik alt alanlarındaki terimlerin yanı sıra ölçü birimleri de sözlükte bulunur. Her terim, açıklaması ve örnekleriyle birlikte verilerek öğrencilerin anlamalarına yardımcı olur. Bu sözlük, matematik öğrenim sürecinde öğrencilere büyük bir kolaylık sağlar ve sınavlara hazırlık aşamasında önemli bir kaynak niteliği taşır.

8. Sınıf Matematik Terimleri Sözlüğü
8. Sınıf Matematik Terimleri Sözlüğü

Cebir Terimleri

Cebir, matematiksel denklemler ve değişkenlerin sembolik olarak ifade edilmesiyle ilgili bir alanı kapsar. Cebir terimleri, bu alandaki temel kavramların anlaşılmasında önemlidir. Bu terimler arasında “değişken”, “sabit terim”, “cebirsel ifade”, “özdeşlik” ve “denklem” yer alır. Cebirsel İfade, matematiksel işlemleri sembolik olarak ifade etmek için kullanılan matematiksel ifadelerdir.

Denklem

Eşdeğerlik, iki ifade arasındaki eşitlik ilişkisini ifade eden temel bir matematik terimidir. Eşitlik, birbirine denk olan iki matematiksel ifadeyi gösterirken, eşdeğerlik, ifadelerin farklı biçimlerde yazılmış olsa bile aynı değeri ifade ettiğini ifade eder. Örnek olarak, 4x = 12 ve x = 3 eşdeğer ifadelerdir çünkü her iki ifade de x’in değerinin 3 olduğunu ifade etmektedir. Bu nedenle, matematikte eşdeğerlik kavramı, farklı şekillerde yazılmış ifadelerin aynı şeyi ifade ettiği durumlarda sıkça kullanılır.

Sabit Terim

Sabit terim, cebirsel ifadelerde değeri değişmeyen sayılardır. Örneğin, 3x+4 ifadesinde 4 sabittir ve x’in değeri değişse bile sabit 4 her zaman aynıdır. Sabitlerin genellikle harflerle ifade edilen değişkenlerden ayırt edilmesi için sayılarla ifade edilmesi önerilir. Özellikle matematik problemlerinde sabitlere sıklıkla rastlanır ve bu nedenle bu terimlerin iyi anlaşılması önemlidir.

Geometri Terimleri

Geometri terimleri, matematik dersinde sıklıkla kullanılan temel kavramlardan biridir. Bu terimler, şekillerin özellikleri ve boyutları hakkında bilgi verir. Örneğin, bir üçgenin kenarlarının uzunlukları, iç açıları ve alanı gibi bilgiler geometri terimleri arasında yer almaktadır. Ayrıca, dörtgenler, daireler, çemberler, ……. gibi farklı şekil türlerine yönelik geometrik terimler de bulunmaktadır. Bu terimlerin öğrenilmesi, farklı geometrik şekillerin tanınması ve özelliklerinin belirlenmesi için önemlidir.

Üçgen Terimleri

Üçgen terimleri, üçgen kavramı ile ilgili temel terimleri açıklamak ve örnekler vermektedir. Bunlar arasında kenarlar, açılar, yükseklik, çevre, alan ve benzerlik terimleri yer almaktadır. Kenarlar, üçgeni oluşturan çizgilerdir ve farklı uzunluklara sahip olabilirler. Açılar ise iki kenarın birleştiği noktada yer alan yarı doğru arasındaki açıdır. Yükseklik ise bir kenara dik olan ve karşısındaki köşeden geçen çizgidir. Çevre, üçgenin tüm kenarlarının toplamıdır ve alan ise üçgenin içinde kalan alanın ölçüsüdür. Benzerlik ise iki üçgenin tüm açılarının eşit olması ve birbirlerine oranlı kenarlarına sahip olmaları durumudur.

Dörtgen Terimleri

Dörtgen, dört kenarı ve dört açısı olan bir şekildir. Dörtgenin köşelerinin buluşma noktalarına köşe denir. Karşılıklı kenarlarının uzunluğu eşit olan dörtgenlere eşkenar dörtgen denir. Karşılıklı kenarların uzunluğu eşit olmayan dörtgenden ise çemberin etrafını tam olarak dolaşabilen en uzun çizgi parçasına çevresi denir. Dörtgenin içindeki alan ise çaprazlarının çarpımının yarısına eşittir. Ayrıca dikdörtgenler de bir tür dörtgendir ve köşegenleri eşittir.

 • Eşkenar dörtgen: Karşılıklı kenarları eşit olan dörtgendir.
 • Dikdörtgen: Karşı kenarları ve açıları birbirine eşit olan dörtgendir.
 • Kare: Karşılıklı kenarları ve açıları eşit olan dörtgendir. Köşegenleri birbirine eşittir ve her açısı 90 derecedir.

Dörtgenlerle ilgili çözülmesi gereken problemler genellikle alan hesaplamalarıdır. Alan hesaplamak için dörtgenin çevresini (kenar uzunluklarının toplamı) ve çaprazlarının uzunluğunu bilmeniz gerekiyor. Çevresi verilen dörtgenin kenar uzunluklarını da hesaplayabilirsiniz.

Ölçü Birimleri

Ölçü birimleri, herhangi bir nesnenin veya olayın özelliklerine göre yapılan hesaplamalar için kullanılan standarttır. Ölçü birimleri, birbirleriyle eşdeğer ölçüler olması ve ölçülerin değişmemesi için standartlaştırılmıştır. Ölçü birimlerinin temel özellikleri uzunluk, ağırlık, hacim, zaman ve sıcaklığı kapsar. İçinde yaşadığımız dünyada nesnelerin ve olayların özelliklerini hesaplayabilmek ve karşılaştırabilmek için ölçü birimleri çok önemlidir. Örneğin, metre, gram, litre, saniye ve santigrat celsius ölçü birimleri temel birimlerdir. Özellikle matematik ve fen bilimlerinde ölçü birimleri oldukça sık kullanılmaktadır ve bu birimlere hakim olmak, bu alanlarda başarılı olmak için hayati önem taşımaktadır.

 • Rasyonel Sayılar: Bir tam sayı ya da kesir olarak ifade edilebilen sayılardır. Örneğin, 2, -5, 3/4 gibi.
 • İrrasyonel Sayılar: Kesir ya da tam sayı olarak ifade edilemeyen sayılardır. Örneğin, √2, π, √3 gibi.
 • Üslü Sayılar: Bir sayının üssünü göstermek için kullanılan bir gösterimdir. Örneğin, 2^3 ifadesi “2’nin 3. kuvveti” anlamına gelir.
 • Çarpan: Bir sayının, başka bir sayıya tam bölündüğüne denir. Örneğin, 4 sayısının 2’ye ve 4’e tam bölündüğü söylenebilir.
 • Kat: Bir sayının, başka bir sayının tam katı olduğunda denir. Örneğin, 12 sayısı 3’ün katıdır.
 • Oran: İki sayı arasındaki ilişkiyi ifade eden bir kavramdır. Örneğin, 2:5 oranı, bir sayının diğerine göre 2 birim olduğunu ifade eder.
 • Yüzde: Bir sayının 100’e bölünerek elde edilen kısmını ifade eden bir kavramdır. Örneğin, %25 ifadesi, bir sayının 100’e bölünerek 1/4’ünü ifade eder.
 • Kesirler: Bir bütünün parçalarını ifade etmek için kullanılan sayılardır. Bir kesir, bir pay ve bir payda olmak üzere iki bölümden oluşur. Örneğin, 3/5, 2/7 gibi.
 • Eşlik Eden: İki oran arasındaki ilişkiyi ifade eden bir kavramdır. Örneğin, 2:3 oranı, 4:6 oranının eşlik edenidir.
 • İkili İşlemler: Toplama, çıkarma, çarpma ve bölme gibi matematiksel işlemleri ifade eder.
 • Denklem: Bilinmeyen bir değeri bulmak için eşitliğin olduğu bir ifadedir. Örneğin, 2x + 5 = 13 denklemi, x’in değerini bulmak için çözülmesi gereken bir denklemdir.

Burada ki terimlerin uygulamalı anlatımları soruları sitemizde mevcuttur.

8.Sınıf anlatım, test ve etkinlikler için tıklayınız.

8.Sınıf Matematik Kazanımları

M.8.1.1.1. Verilen pozitif tamsayıların çarpanlarını bulur; pozitif tamsayıları üslü ifade ya da üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. M.8.1.1.2. İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar; ilgili problemleri çözer.M.8.1.1. ÇARPANLAR VE KATLARBir pozitif tam sayının asal çarpanlarını bulmaya yönelik çalışmalara da yer verilir. Alan ve hacim hesaplamayı gerektiren problemlere girilmez.
M.8.1.1.2. İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar; ilgili problemleri çözer. M.8.1.1.3. Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler.M.8.1.1. ÇARPANLAR VE KATLARAlan ve hacim hesaplamayı gerektiren problemlere girilmez.
DEĞERLER EĞİTİMİ :(YARDIMLAŞMA): 1-Öğrencilerimiz gruplara ayrılacak 2- Öğrendikleri konular ile ilgili çok zor olduğunu düşündükleri 5 soru hazırlayacaklar.3-Sınıf içinde diğer öğrencilerin yardımlaşarak problemi birlikte çözebilecekleri ortam sağlanacak. 4-Bu yolla problem çözme becerileri gelişirken bir taraftan da yardımlaşma duygusuna dikkat çekilecek.
M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar
M.8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur.
M.8.1.2. ÜSLÜ İFADELER 
M.8.1.2.3. Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler.M.8.1.2. ÜSLÜ İFADELERÖrneğin: 82,53 = 8 .101 + 2 . 100 + 5 . 10-1 + 3 . 10-2
M.8.1.2.4. Verilen bir sayıyı 10 un farklı tamsayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. M.8.1.2.5. Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır.M.8.1.2. ÜSLÜ İFADELERÖrneğin ; 51,2 .105 sayısı 512.104 veya 5,12 . 10-6 şeklinde de ifade edilebilir. , 1 veya 1 ‘den büyük , 10’ dan küçük bir gerçek sayı ve n bir tamsayı olmak üzere a.gösterimi ‘’ bilimsel gösterim’’ dir.. a’nın pozitif olduğu durumlarla sınırlı kalınır. DEĞERLER EĞİTİMİ(BİLİMSELLİK):Bilimsel düşünmenin insan yaşamında sorunları azalttığı her zaman bilimden ve bilimsel düşünmeden yana bir yaşamın insan yaşamını kolaylaştıracağı hatayı azaltacağı belirtilir.
M.8.1.3.1. Tam kare pozitif sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. . M.8.1.3.2. Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler.M.8.1.3. KAREKÖKLÜ İFADELERKare modelleri kullanılarak alanla kenar arasındaki ilişkiden, bir sayıyla karekökü arasındaki bağıntı ele alınabilir
M.8.1.3.3. Kareköklü bir ifadeyi a şeklinde yazar ve a şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır.
M.8.1.3.4. Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar.
M.8.1.3.3. Kareköklü bir ifadeyi a şeklinde yazar ve a şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır.
M.8.1.3.4. Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar.
M.8.1.3. KAREKÖKLÜ İFADELERM.8.1.3. KAREKÖKLÜ İFADELER 
M.8.1.3.5. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.M.8.1.3. KAREKÖKLÜ İFADELER 
M.8.1.3.6. Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir.M.8.1.3. KAREKÖKLÜ İFADELERÖrneğin, doğal sayı yapan çarpanlara ve sayıları örnek olarak verilebilir.
M.8.1.3.7. Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler.
M.8.1.3.8. Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir.
M.8.1.3. KAREKÖKLÜ İFADELERKesir olarak ifade edildiğinde payı ve paydası tam kare olan ondalık gösterimlerin kareköklerini bulmaya yönelik çalışmalara yer verilir. Tam kare olmayan sayıların kareköklerinin rasyonel sayı olarak belirtilemediğine (iki tam sayının oranı şeklinde yazılamadığına) dikkat çekilir. sayısı bir irrasyonel sayı olarak tanıtılır. İrrasyonel sayı olmasına rağmen işlemlerde kolaylık sağlaması açısından sayısı yerine 3 ; 3,14 veya 22/7 de alınabileceği de vurgulanır.
M.8.4.1.1. En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar.M.8.1.4. VERİ ANALİZİ 
M.8.4.1.2. Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.M.8.1.4. VERİ ANALİZİFarklı gösterimlerin birbirlerine göre üstün ve zayıf yönleri üzerinde durulur.
M.8.4.1.2. Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. M.8.5.1.1. Bir olaya ait olası durumları belirler.M.8.1.4. VERİ ANALİZİ M.8.5.1. BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞIFarklı gösterimlerin birbirlerine göre üstün ve zayıf yönleri üzerinde durulur. Örneğin 3 kırmızı ,5 mavi renkli topun bulunduğu bir torbadan top çekilmesi olayı ile ilgili olası durumlarının sayısının 8 olduğu ifade edilir. Birden fazla olayın olası durumları ele alınmaz.
M.8.5.1.2. “Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder; örnek verir. M.8.5.1.3. Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar.M.8.5.1. BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞIOlasılığı hesaplamayı gerektirmeyen sezgisel durumlar ele alınır. Örneğin, bir okuldaki tüm öğretmen ve öğrencilerin isimlerinin yazılı olduğu bir listeden rastgele çekilen bir ismin öğrenci olma olasılığının daha fazla olduğu; 15’i erkek ve 15’i kız olan bir sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin kız olma olasılığı ile erkek olma olasılığının eşit olduğunu belirten çalışmalar yapılır. a) Kazanım ifadesindeki n, olası durum sayısını temsil etmektedir. b) Eşit şansa sahip olan ve olmayan olayları ayırt etmeye yönelik çalışmalara yer verilir. Olasılığın bir olayın olma şansına (olabilirliğine) ilişkin bir ölçüm olduğu vurgulanır.
M.8.5.1.4. Olasılık değerinin 0-1 arasında (0 ve 1 dahil) olduğunu anlar.
M.8.5.1.5. Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar.
M.8.5.1. BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞIa)İmkansız ve kesin olayın olasılık değerleri vurgulanır. b)Bir olayın olma olasılığı ile olmama olasılığının toplamının 1 olduğu fark ettirilir. a)Zar atıldığında tek sayı gelmesi gibi örnekler verilir. b)Ayrık olan ve olmayan, bağımlı ve bağımsız olayların olasılığına girilmez. c) Birden fazla olayın olma olasılığı ele alınmaz. DEĞERLER EĞİTİMİ:(HOŞGÖRÜ) 1.) Olasılık tesadüflerle yani doğruluğu kesin olmayan olaylarla ilgilenir.2.)Olasılıkta olayların olma olasılığı kadar olmama olasılığı da vardır 3.) Her iki duruma da hoşgörü ile yaklaşmalıyız diyerek hoşgörü değeri ile ilgi kurulur.4)O ülkenin, O ırkın, o dilin, o dinin , o ailenin bir üyesi olarak doğmak bir olasılıktır.5) Bu yüzden önerilere eleştirilere açık olmak ve olumlu düşünmek gerekir. 6)Tuttuğunuz takımın şampiyon olma yada olmama olasılığına hoşgörü ile bakabilme vurgulanır.
M.8.2.1.1. Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar.
M.8.2.1.2. Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar.
M.8.2.1. CEBİRSEL İFADELER VE ÖZDEŞLİKLERa)Terim,katsayı ve değişkenin anlamları üzerinde durulur.Sabit terimin de bir katsayı olduğu vurgulanır. b) x+5 , 3x , x2 , a2.b, 2a+2b gibi temel cebirsel ifadeler üzerinde durulur. a) y.(3y-2); (2x+3)(5x-1) gibi işlemler üzerinde durulur. b) Cebirsel ifadelerdeki katsayılar tam sayılardan seçilir. c) Cebirsel ifadelerle çarpma işlemini modellerle yapmaya yönelik çalışmalara yer verilir.
M.8.2.1.3. Özdeşlikleri modellerle açıklar.M.8.2.1. CEBİRSEL İFADELER VE ÖZDEŞLİKLERa) (a ± b)2 =a2 ± 2ab + b2 ve a2 – b2 = (a-b)(a+b) özdeşlikleriyle sınırlı kalınır. b) Özdeşliklerdeki katsayılar tam sayılardan seçilir.
M.8.2.1.4. Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır.M.8.2.1. CEBİRSEL İFADELER VE ÖZDEŞLİKLERa) Ortak çarpan parantezine alma ile iki kare farkı ve a2 ± 2ab + b2 biçimindeki tamkare ifadelerin çarpanlara ayırma işlemleri ele alınır. b) Cebirsel ifadelerdeki katsayılar ve kökleri tam sayılar içinde kalacak biçimde seçilir. c) Gruplandırarak çarpanlara ayırma yöntemine girilmez. ç) Tamkare olmayan ikinci dereceden ifadelerin çarpanlara ayrılma işlemlerine girilmez.
M.8.2.2.1. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer.M.8.2.2 DOĞRUSAL DENKLEMLERa) Bu sınıf düzeyinde katsayıları rasyonel olan denklemlere yer verilir.
M.8.2.2.2. Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir.M.8.2.2 DOĞRUSAL DENKLEMLERa) Koordinat sistemi üzerinde yer belirlemeyle gerçek hayat durumlarını ilişkilendirmeye yönelik çalışmalara yer verilir.
M.8.2.2.3. Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.M.8.2.2 DOĞRUSAL DENKLEMLERa) Tablo ile yapılan gösterimlerde sıralı ikililer biçiminde ifadelere de yer verilir. b) İki değişkenden birinin değerinin, diğer değişkenin aldığı değere göre nasıl değiştiği ve bu durumda hangisinin bağımlı hangisinin bağımsız değişken olduğu incelenir.
M.8.2.2.4. Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer.M.8.2.2 DOĞRUSAL DENKLEMLERa) Doğrunun eksenleri hangi noktalarda kestiği, eksenlere paralelliği, orijinden geçip geçmediği durumlar ele alınır.
M.8.2.2.5. Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo, grafiği oluşturur ve yorumlar.M.8.2.2 DOĞRUSAL DENKLEMLERa) Doğrunun grafiği yorumlanırken doğru üzerindeki noktaların x ve y koordinatları arasındaki ilişki, eksenleri hangi noktalarda kestiği, orijinden geçip geçmediği, eksenlere paralelliği durumları ele alınır.
M.8.2.2.6. Doğrunun eğimini modellerle açıklar; doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir.M.8.2.2 DOĞRUSAL DENKLEMLERa) Eğimin işaretinin ve büyüklüğünün anlamı üzerinde durulur. b) Günlük hayatla ilişkili modellemelerde eğimin dikey uzunluğun yatay uzunluğa oranı olduğu dikkate alınarak işareti üzerinde durulmaz. c) Gerektiğinde uygun bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılır. DEĞER EĞİTİMİ:(İYİLİK )1-Okulumuzun girişinde bulunan engelliler için yapılan eğimli yola hiç dikkat ettiniz mi ?sorusu ile dikkat çekilir.2- Bu eğimi hesaplayabilir misiniz ? 3-Başka nerelerde var ? 4-Amacına uygun kullanıldıklarını düşünüyor musunuz ? 5-Engelli insanların sosyal hayata katılmaları amacıyla bu eğimli zeminler korunmalı.6-Bu yolla iyilik yapma hoşgörü ,empati, sorumluluk duyguları vurgulanır.
M.8.2.3.1. Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar.
M.8.2.3.2. Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri sayı doğrusunda gösterir.
M.8.2.3 EŞİTSİZLİKLERÖrneğin, “Anaokuluna en az 3 yaşında olan çocuklar kabul ediliyor.” ifadesinde çocukların yaşı x ile temsil edildiğinde, eşitsizlik x 3 olarak belirtilebilir. x > -1 ; -3 < t < 17 ; a < 1 gibi durumlar inceletilir. DEĞERLER EĞİTİMİ:(ADALET)1-Adalet ve eşitlik kavramları arsındaki ilişkiye dikkat çekilir.2-İnsanlık için adalet,özgürlük,barış,hak, hukuk gibi kavramlar hep insanlar arasında eşitlik sağlamak amacıyla vardır. 3-Terazinin bir kefesindeki değer artıkça aynı oranda diğer taraftaki değer de aynı oranda artmalı ya da azalmalıdır.4-Matematik bu durumda adaleti hesaplayabilir.
M.8.2.3.3. Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer.M.8.2.3 EŞİTSİZLİKLERa) En çok iki işlem gerektiren eşitsizlikler seçilir. b) Eşitsizliğin her iki tarafı negatif bir sayı ile çarpılır veya bölünürse eşitsizliğin yön değiştireceğinin fark edilmesine yönelik çalışmalara yer verilir.
M.8.3.1.1. Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder.M.8.3.1 ÜÇGENLERa) Kâğıtları katlayarak, keserek veya kareli kâğıt üzerinde çizim yaparak üçgenin elemanlarını oluşturmaya yönelik çalışmalara yer verilir. b) Eşkenar, ikizkenar ve dik üçgen gibi özel üçgenlerde kenarortay, açıortay ve yüksekliğin özelliklerini belirlemeye yönelik çalışmalara da yer verilir.
M.8.3.1.2. Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir.
M.8.3.1.3. Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir.
M.8.3.1.4. Yeterli sayıda elemanının ölçüleri verilen bir üçgeni çizer.
M.8.3.1. ÜÇGENLERa) Somut modeller kullanılarak yapılacak etkinliklere yer verilebilir. b) Uygun bilgisayar yazılımları ile üçgen eşitsizliğini anlamaya yönelik çalışmalara yer verilebilir. a) (1) Üç kenarının uzunluğu, (2) bir kenarının uzunluğu ile iki açısının ölçüsü, (3) iki kenar uzunluğu ile bu kenarların arasındaki açının ölçüsü verilen üçgenlerin uygun araçlar kullanılarak çizilmesi sağlanır. b) Dinamik geometri yazılımları ile yapılacak çalışmalara yer verilebilir.
M.8.3.1.5. Pisagor bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer.M.8.3.1 ÜÇGENLERa) Pisagor bağıntısının gerçek hayat uygulamalarına yönelik çalışmalara yer verilir. b)Koordinat düzlemi üzerinde verilen iki nokta arasındaki uzaklığı Pisagor bağıntısını kullanarak bulma çalışmalarına yer verilir. c)Kenar uzunlukları verilen bir üçgenin dik üçgen olup olmadığına Pisagor bağıntısını kullanarak karar vermeye yönelik çalışmalar yapılır. DEĞERLER EĞİTİMİ: ( SAYGI ) 1-Matematik biliminin tarihi çok eskilere dayanır .2-Bu bilimin gelişmesinde etkili olan pek çok ünlü matematikçi vardır.3-Pisagor,Ali Kuşcu ,Harezmi ,Cahit Arf vb katkıları büyüktür.4-Bu arada Mustafa Kemal ATATÜRK geometri alanında bir kitap yazmıştır.5-Bilimlerin birikerek, eklenerek bu günlere geldiğini düşünürsek her bir matematikçiye saygı duymamız gerekir.6-Bu birikimi bizlerle paylaşan öğretmenlerimize de saygı duymalıyız.7-İnsanlığa saygı duymanın önemi vurgulanır.
M.8.3.3.1. Eşlik ve benzerliği ilişkilendirir; eş ve benzer şekillerin kenar ve açı özelliklerini belirler.M.8.3.3. EŞLİK VE BENZERLİKa) Düzlemsel şekilleri karşılaştırarak eş olup olmadıklarını belirlemeye yönelik etkinliklere yer verilir. b) Eş çokgenlerde karşılıklı kenar uzunluklarının ve açı ölçülerinin eşit, benzer çokgenlerde ise karşılık gelen açı ölçülerinin eşit fakat kenar uzunluklarının orantılı olduğu vurgulanır. AAA, AKA gibi üçgenlerde benzerlik kuralları özel olarak verilmez. Eş çokgenlerin benzer olduğu ancak benzer çokgenlerin eş olmalarının gerekmediği vurgulanır. c) Somut modellerle, kareli kâğıtla veya kâğıtları katlayarak yapılacak çalışmalara yer verilir.
M.8.3.3.2. Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler; bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur.M.8.3.3. EŞLİK VE BENZERLİKa) Somut modellerle, kareli kâğıtla veya kâğıtları katlayarak yapılacak çalışmalara yer verilir. b) Gerektiğinde uygun bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılır. c) Çokgenlerde Benzerlik problemlerine girilmez.
M.8.3.2.1. Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer.
M.8.3.2.2. Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur.
M.8.3.2. DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİa) Kareli veya noktalı kağıt, koordinat sistemi üzerinde çalışmalar yapılır. b) Dinamik geometri yazılımları ile yapılacak çalışmalara da yer verilir. c) Ötelemede şekil üzerindeki her bir noktanın aynı yönde hareket ettiği ve şekil ile görüntüsünün eş olduğu fark ettirilir. a) Kareli veya noktalı kağıt, koordinat sistemi üzerinde çalışmalar yapılır. b) Dinamik geometri yazılımları ile yapılacak çalışmalara da yer verilir. c) Yansımada şekil ile görüntüsü üzerinde birbirlerine karşılık gelen noktaların simetri doğrusuna dik ve aralarındaki uzaklıkların eşit olduğu bu nedenle şekil ile görüntüsünün eş olduğu fark ettirilir. ç) Simetri doğrularının üzerinde olan şekillerle de çalışmalar yapılır.
M.8.3.2.3. Çokgenlerin öteleme ve yansıma sonucunda ortaya çıkan görüntüsünü oluşturur.M.8.3.2. DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİa) En çok iki ardışık öteleme ve yansımaya yer verilir. b) Desen, motif ve benzeri görsellerde öteleme veya yansıma dönüşümlerini belirlemeye yönelik çalışmalara yer verilir. c) Geleneksel sanatlarımızdan (çini,seramik,dokuma vb.) örnekler de dikkate alınır.
M.8.3.4.1. Dik prizmaları tanır ve temel özelliklerini elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer.
M.8.3.4.2. Dik dairesel silindirin temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer.
a) Somut modellerle çalışmalara yer verilir.
b) Bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılabilir.
M.8.3.4. GEOMETRİK CİSİMLERa) Somut modellerle çalışmalara yer verilir. b) Bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılabilir.
M.8.3.4.3. Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer.
M.8.3.4.4. Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer.
M.8.3.4. GEOMETRİK CİSİMLERa) Somut modellerle çalışmalara yer verilir. b)Bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılabilir. a) Somut modellerle çalışmalara yer verilir. b) Bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılabilir. c) Dik dairesel silindirin hacmini tahmin etmeye yönelik çalışmalara yer verilir. ç) Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını dik prizmanın hacim bağıntısı ile ilişkilendirmeye yönelik çalışmalara yer verilir.
M.8.3.4.5. Dik piramidi tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer.
M.8.3.4.6. Dik koniyi tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer.
M.8.3.4. GEOMETRİK CİSİMLER) Somut modellerle çalışmalara yer verilir. b) Bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılabilir. c) Alan ve hacim problemlerine girilmez —a a)Somut modellerle çalışmalara yer verilir. b)Bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılabilir. c) Alan ve hacim problemlerine girilmez. DEĞERLER EĞİTİMİ:SORUMLULUK 1-Öğrencilere prizma, piramit ,koni ve silindir yaptırılır 2-Cisimler ve özelliklerini tanımaları sağlanır 3-Bu cisimlerden günlük hayatta kullanacağımız bir alet tasarlamaları istenir 4-Bu şekilde bilgi ile uygulama arasındaki bağlantı kurulurken teorik bilgilerin günlük hayatta kullanmasının bilimsel bir sorumluluk olduğu vurgulanır.5-Bu yolla kendine ,ailesine, toplumuna ,ülkesine karşı sorumlu olduğu çalışkanlık ve tutumlu olmanın zorunlu olduğuna dikkat çekilir.
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert