7. Sınıf Matematik Terimleri Sözlüğü

0 75

Bu yazıda, 7. sınıf matematik dersinde öğrenilen temel kavramların açıklamalarını içermektedir. Geometri kavramları alan, hacim hesaplamaları gibi konuları içermektedir. Matematiksel işlemler olan toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerinin tanımları ve örnekleri yer almaktadır. Oran ve orantı kavramları, doğal sayıların özellikleri ve işlemleri de ele alınmıştır. Kısacası, bu sözlük, özellikle yeni başlayanlar için matematik terminolojisi hakkında fikir sahibi olmak isteyen herkes için faydalı bir kaynaktır. 7. Sınıf Matematik Terimleri aşağıda listelenmiştir.

7. Sınıf Matematik Terimleri
7. Sınıf Matematik Terimleri

Geometri

Geometri, matematikte şekillerin incelendiği bir konudur. Bu bölümde, geometrik şekillerin tanımları, özellikleri, alan, çevre ve hacim hesaplamaları gibi konular yer almaktadır. Kare, dikdörtgen, üçgen, daire gibi temel şekillerin yanı sıra küre, silindir, koni gibi üç boyutlu şekiller de bu bölümde incelenir. Geometrik şekillerin özellikleri ve nasıl çizileceği gibi konular da dahil olmak üzere matematiksel hesaplamaların temel prensipleri de bu bölümde yer almaktadır.

İşlem ve İşlemler

Matematik dersinde öğrenilen temel işlemler, toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini içermektedir. Toplama, iki sayının toplamının bulunması için kullanılırken, çıkarma, iki sayı arasındaki farkın bulunması için kullanılır. Çarpma işlemi, iki sayının çarpımının bulunması için kullanılırken, bölme işlemi, bölünen sayının bölme işlemi yapılan sayıya bölünmesi sonucunda ortaya çıkan değerdir. Bu işlemlerin tanımları ve örnekleri, 7. sınıf matematik terimleri sözlüğü içerisinde bulunabilir.

Toplama İşlemi

Toplama işlemi, matematiksel işlemler arasında en temel ve vazgeçilmez olanlardan biridir. Toplama işleminin amacı, farklı sayıların bir araya gelmesiyle yeni bir sayı elde etmektir. Bu işlemin yapılışı, sayıların toplananlar ve toplam olarak ifade edilmesi şeklindedir. Örneğin; 2+3=5 şeklinde ifade edilir. Toplama işlemi, çarpma, bölme ve çıkarma işlemleriyle birlikte sıklıkla kullanılır. Toplama işlemi, basamak değeri kavramı ile de yakından ilgilidir.

Basamak Değeri

Matematikte basamak değeri, sayılardaki basamakların değerlerinin toplamını ifade eder. Örneğin, 1567 sayısındaki basamak değerleri sırasıyla 7,60,500 ve 1000’dir. Basamak değerleri hesaplanırken, her basamağın değeri sıfır ile başlar ve birer birer çarpılarak hesaplanır. Bu kavram, özellikle büyük sayıların okunması ve yazılması için önemlidir. Ayrıca, basamak değeri sayıların büyüklüklerini karşılaştırmak ve işlem yapmak için de kullanılır.

Virgül

Virgül, matematiksel işlemlerde sayıların bölümlendirilmesinde ve okunmasında önemli bir role sahiptir. Örneğin, 134,25 sayısı, “yüz otuz dört tam, yirmi beş yüzde” gibi okunabilir. Ayrıca, virgül kullanarak ondalık sistemde kesirleri ifade etmek de mümkündür. Örneğin, 0,5 sayısı yarım, 1,75 sayısı bir tam yedi beşte olarak ifade edilebilir.

Çıkarma İşlemi

Çıkarma işlemi, matematikte iki sayı arasındaki farkın hesaplanmasıdır. Örneğin, 8’den 4 çıkarma işlemi yaparsak, sonuç olarak 4 alırız. Çıkarma işlemi yapmak için, çıkarılacak sayı (çıkartılacak sayıdan büyük olan) 8 ve çıkartan sayı (çıkarılacak sayıdan küçük olan) 4 şeklinde belirtilir. Çıkarma işleminde, çıkartan sayıdan çıkacak sayı kadar basamak indirilir ve işlem yapılır. Örneğin, 8’den 4 çıkarılırken, 8’in birinci basamağındaki sayı olan 8’den, 4’ün birinci basamağındaki sayı olan 4 çıkarıldığında 4 elde edilir. Aynı işlem ikinci basamağı için de yapılır ve sonuç olarak 4 bulunur.

Oran ve Orantı

Oran ve orantı kavramları, matematik dersinde sıklıkla kullanılan kavramlardır. Oran, iki büyüklük arasındaki ilişkiyi ölçen bir kavramdır. Orantı ise, iki ya da daha fazla büyüklük arasındaki karşılıklı ilişkiyi ifade eder. Oran ve orantı hesaplamalarında genellikle çarpma, bölme işlemleri kullanılır. Bunun yanında, oran ve orantı hesaplamaları genellikle problemlerin çözümünde de kullanılır. Oran ve orantı kavramlarını iyi anlamak, matematik dersinde başarılı olmak için önemlidir.

🚩 7. Sınıf Matematik içeriklerimiz : https://www.matematikodevi.com/7-sinif-matematik/

Oran

Oran kavramı matematikte büyük ve küçük sayıların birbiri ile karşılaştırılması için kullanılır. İki sayının oranı, birim cinsinden büyük sayının kaç katı olduğunu gösterir. Örneğin, 4:2 oranı 4 sayısının 2 sayısına olan katlarıdır ve sonuç olarak 2’ye eşittir. Oranlar, problemlerin çözümünde ve çeşitli matematiksel hesaplama yöntemlerinde kullanılır. Ayrıca, oranlar bazı fenomenleri, davranışları veya ilişkileri açıklamak için de kullanılır.

 • Oranı belirlemek için iki sayının birbirine bölünmesi gerekir.
 • Oranlar çeşitli sayısal ifadelerle gösterilebilir, örneğin yüzde (%) veya ondalık formda.
 • Bir oranda büyük sayı paydada, küçük sayı paydasında yer alır.
 • Orantı denklemi, oranların ilişkilerini ifade etmek için kullanılır.

Orantı

Orantı, matematikte birbiriyle ilişkili iki veya daha fazla miktarın oranlarından birisi değiştiğinde, diğerinin de değiştiği matematiksel bir bağıntıdır. Oranı verilen iki değer arasındaki orantının belirlenmesi, verilen değerlerin diğeri ile olan oranlarının bulunmasını sağlar. Genel olarak, doğru orantı ve ters orantı olmak üzere iki tür orantı vardır. Doğru orantıda, artan bir değerle beraber oran da artar. Ters orantıda ise, artan bir değerle beraber oran azalır. Orantıları hesaplamak için çarpma, bölme ve benzeri matematiksel işlemler kullanılır.

Doğal Sayılar

Doğal sayılar, insanların günlük hayatta kullandığı sayılardır ve sıfırdan büyük ve tam sayılardır. Doğal sayıların özellikleri arasında toplama, çıkarma, çarpma, bölme işlemleri yer alır. Ayrıca, doğal sayıların katı, kuvvetleri ve ardışıklığı da önemlidir. Katlama işlemi, bir sayıyı kendisi kadar tekrarlamak anlamına gelir ve genellikle çarpma işlemi ile birlikte kullanılır. Kuvvet işlemi, bir sayının kendi üzerine kaç defa çarpıldığını belirler. Ardışık sayılar ise ardışık bir sayı dizisidir, yani her bir sayı bir önceki sayıdan bir fazladır.

Katlama İşlemi

Katlama işlemi, matematiksel işlemlerden biridir ve iki sayıyı çarpma işlemidir. Bir sayının diğer sayıyla çarpılması şeklinde tanımlanır. Katlama işleminin sonucu, çarpılan sayılara kat sayı denir. Örneğin 5 kat 3, 5’in 3 kez tekrarlanması sonucunda 15’tir. Katlama işleminin yapılışı ve örnek uygulamaları, öğrenme süreci için oldukça önemlidir. Bu işlem, çarpma işlemiyle karşılaştırıldığında daha kısa bir yoldan sonuç elde etmek için kullanılır.

Kuvvetleri

Kuvvet kavramı, bir sayının kendisiyle çarpılma işlemi sonucu oluşan üs değeridir. Örneğin, 2 üssü 3, 2 sayısının kendisiyle 3 kez çarpılması sonucu 8’e eşittir. Kuvvetlerin özellikleri arasında aynı tabanlı kuvvetlerin çarpımı, üslerin toplanması, farklı tabanlı kuvvetlerin çarpımı gibi işlemler yer alır. Hesaplama için bazı kolay yöntemler de mevcuttur, örneğin tabanı 10 olan kuvvetli gösterim kullanılarak çarpma işlemleri kolayca yapılabilir.

Ardışık Sayılar

Ardışık sayılar, matematikte birbirini takip eden sayılar dizisidir. Bu sayılar genellikle aynı aralıkta artan veya azalan sayılar olarak tanımlanır. Örneğin, 2’den başlayarak her defasında 3 ekleyerek devam eden sayı dizisi olan 2, 5, 8, 11, 14, 17 ardışık sayılar olarak adlandırılır. Ardışık sayıların birkaç önemli özelliği vardır. Bunlar arasında toplamları, ortalamaları ve aralarındaki fark gibi matematiksel hesaplamalar yer alır. Genellikle problemlerde ve matematiksel çözümlerde kullanılan ardışık sayılar, matematik öğrenim sürecinde öğrencilerin karşılaşacağı temel kavramlardan biridir.

7. Sınıf Matematik Terimleri

Ortaokul 7. sınıf matematik terimleri ve anlamları şunlardır:

 1. Tam Sayılar: Sıfır ve pozitif/negatif tamsayıları içeren sayı kümesidir. Örneğin, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 gibi.
 2. Doğal Sayılar: Pozitif tamsayıları içeren sayı kümesidir. Örneğin, 1, 2, 3, 4, 5 gibi.
 3. Kesirler: Bir bütünün parçalarını ifade etmek için kullanılan sayılar kümesidir. Kesirler, bir pay ve bir payda olmak üzere iki bölümden oluşur. Örneğin, 3/5, 2/7 gibi.
 4. Ondalık Sayılar: Kesirlerin ondalık gösterimini ifade eden sayılar kümesidir. Örneğin, 0,75, 1,25 gibi.
 5. Basamak Değeri: Bir sayının içindeki basamakların değerlerini ifade eder. Örneğin, 735 sayısında 5 birlik basamağı, 3 onlar basamağı ve 7 yüzler basamağıdır.
 6. Ortalama: Bir veri kümesindeki değerlerin toplamının veri sayısına bölünmesiyle elde edilen değerdir. Örneğin, 2, 4, 6, 8, 10 sayılarının ortalaması 6’dır.
 7. Çarpan: Bir sayının tam bölündüğü sayılara denir. Örneğin, 12 sayısının çarpanları 1, 2, 3, 4, 6 ve 12’dir.
 8. Kat: Bir sayının tam katı olan sayılara denir. Örneğin, 12 sayısı 3’ün katıdır.
 9. Veri Dağılımı: Bir veri kümesindeki değerlerin nasıl yayıldığını ifade eden kavramdır. Örneğin, 5, 8, 10, 10, 12, 15 veri kümesindeki değerlerin dağılımı incelenebilir.
 10. Çizgi Grafiği: Verileri görsel olarak temsil etmek için çizilen grafiklerdir. Örneğin, bir çizgi grafiği kullanarak zamanla değişen bir süreci gösterebilirsiniz.

7.Sınıf Matematik Kazanımları

M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.a) Çıkarma işleminin, eksilen ile çıkanın ters işaretlisinin toplamı anlamına geldiğini kavrar.
b) Tam sayıların kullanıldığı asansör, termometre gibi araçlar yatay, dikey sayı doğrusu gibi modellerle ilişkilendirilerek toplama ve çıkarma işlemlerine yer verilir.
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.a) Çıkarma işleminin, eksilen ile çıkanın ters işaretlisinin toplamı anlamına geldiğini kavrar.
b) Tam sayıların kullanıldığı asansör, termometre gibi araçlar yatay, dikey sayı doğrusu gibi modellerle ilişkilendirilerek toplama ve çıkarma işlemlerine yer verilir.
M.7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır.a) Örneğin 5+7+(-5)= ? toplamında sırasıyla değişme, birleşme, ters eleman ve etkisiz eleman özellikleri kullanılarak işlem şu şekilde yapılır:
5+7+(-5) = 5+((-5)+7) = (5+(-5))+7=0+7 b)
Toplama işleminin değişme, birleşme, ters eleman ve etkisiz eleman özellikleri ele alınır.
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar.a) Tam sayılarla çarpma ve bölme işleminin anlamlandırılmasına yönelik uygun modellerle yapılacak çalışmalara yer verilir.
b) Çarpma işleminin değişme, birleşme, etkisiz eleman, yutan eleman özellikleri ile çarpmanın, toplama ve çıkarma işlemleri üzerine dağılma özelikleri incelenir. c) Çarpma ve bölme işlemlerinde 0’ın, 1’in ve -1’in etkisi incelenir.
M.7.1.1.4. Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. Kuvvetin tek veya çift doğal sayı olması durumları incelenir.
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer.
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer.
M.7.1.2.1. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. Her tam sayının paydası 1 olan bir rasyonel sayı olduğu vurgulanır. Ayrıca rasyonel sayılarla ilgili
M.7.1.2.2. Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimler üzerinde durulur.
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder.
M.7.1.2.4. Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. Rasyonel sayılar karşılaştırılırken kesirler için kullanılan stratejiler dikkate alınabilir.
M.7.1.3.1. Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. Rasyonel sayılarda toplama işleminin değişme, birleşme, etkisiz eleman ve ters eleman özellikleri incelenir.
M.7.1.3.2. Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. Rasyonel sayılarda çarpma işleminin değişme, birleşme, yutan ve ters eleman özellikleri ile çarpmanın, toplama ve çıkarma işlemleri üzerine dağılma özellikleri incelenir.
M.7.1.3.3. Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar.
M.7.1.3.4. Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar.
Çok adımlı işlemlerde hangi işlemin daha önce yapılacağı ayraçlarla belirtilir. b)Kesir çizgisi kullanılarak verilen işlemlerde, işlem önceliğinin kesir çizgisine göre belirlendiği vurgulanır.
M.7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer.
M.7.2.1.1. Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işleminde uygun modeller kullanılır.
M.7.2.1.2. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar.
Örneğin 5 (x + 3) = 5x + 15
M.7.2.1.3. Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur.a) Adımlar arasındaki farkı sabit olan örüntülerle sınırlı kalınır.
b) Değişken kullanımının önemi ve gerekliliği vurgulanır.
c) Sayı örüntüleri incelenerek örüntünün kuralını bir değişken ile (örneğin n cinsinden) yazmaya yönelik çalışmalar yapılır.
Örneğin ilk dört terimi 3, 9, 15 ve 21 olan bir aritmetik örüntünün kuralı 6n–3 olarak ifade edilir.
ç) Günlük hayat durumlarında veya şekil örüntülerindeki ilişkileri örüntüye dönüştürerek kuralı bulmaya yönelik çalışmalara da yer verilir. Günlük hayat durumu örneği: Birinci hafta 7 kelebekle koleksiyona başlayan Emine, sonraki her hafta koleksiyonuna 5 kelebek eklemektedir. Kelebek sayısının hafta sayısıyla ilişkisini cebirsel ifade olarak belirtiniz.
M.7.2.2.1. Eşitliğin korunumu ilkesini anlar.a) 7 + 2 = #+3 gibi eşitliklerin bozulmaması için # yerine gelecek sayıyı bulmaya yönelik çalışmalar yapılır.
b) Ekleme ve çıkarma durumlarında eşitliğin korunduğunu göstermek için terazi veya benzeri denge modellerine yer verilir.
c) Eşitliğin her iki tarafına aynı sayının eklenmesi veya çıkarılması ve iki tarafın aynı sayıyla çarpılması veya bölünmesi durumunda eşitliğin korunması ele alınır.
M.7.2.2.2. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.
M.7.2.2.3. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. Denklemlerdeki katsayılar tam sayılardan seçilir.
M.7.2.2.4. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer.
M.7.1.4.1. Oranda çokluklardan birinin 1 olması durumunda diğerinin alacağı değeri belirler.
M.7.1.4.2. Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. Günlük hayat durumlarına ilişkin örnekler üzerinde çalışmalar yapılır.
M.7.1.4.3. Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun orantılı olup olmadığına karar verir.
M.7.1.4.4. Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. Doğru orantılı çokluklar arasında çarpmaya dayalı bir ilişki olduğu dikkate alınır.
Örneğin bir sınıfta kızların sayısının erkeklerin sayısına oranı 3:5 ise kızların sayısı 3’ün, erkeklerin sayısı ise 5’in aynı sayı katı olduğu dikkate alınır.
a) İki oran eşitliğinin orantı olarak adlandırıldığı vurgulanır.
b) Doğru orantılı çokluklar ele alınır.
c) Doğru orantı grafiklerine girilmez
M.7.1.4.5. Doğru orantılı iki çokluğa ait orantı sabitini belirler ve yorumlar. Verilen gerçek hayat durumları incelenerek orantı sabitini belirlemeye yönelik çalışmalar yapılır.
M.7.1.4.6. Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir.
a) Ters orantılı çoklukların çarpımının sabit olduğunu keşfetmeye yönelik çalışmalara yer verilir.
b) Ters orantı grafiklerine girilmez
M.7.1.4.7. Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. Ölçek, karışım, indirim ve artış gibi durumları içeren problemlere yer verilir.
M.7.1.5.1. Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur
M.7.1.5.2. Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. Örneğin 20 sayısı 50’nin %40’ıdır.
a) %120 gibi %100’den büyük ve %0,5 gibi %1’den küçük yüzdelik ifadelerin anlaşılmasına yönelik çalışmalara da yer verilir.
b) Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesini tahmin etmeye yönelik çalışmalara yer verilir.
M.7.1.5.3. Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar.
M.7.1.5.4. Yüzde ile ilgili problemleri çözer.
M.7.3.1.1. Bir açıyı iki eş açıya ayırarak açıortayı belirler. Dinamik geometri yazılımlarından yararlanılabilir.
M.7.3.1.2. İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.
a) Aynı düzlemde olan üç doğrunun birbirine göre durumları ele alınır. b) İki doğrunun birbirine paralel olup olmadığına karar vermeye yönelik çalışmalara da yer verilir. Bunu yaparken doğruların ortak kesenle yaptığı açıların eş olma durumlarından yararlanılabilir.
M.7.3.2.1. Düzgün çokgenlerin kenar ve açı özelliklerini açıklar. Yalnızca dışbükey çokgenler incelenir.
M.7.3.2.2. Çokgenlerin köşegenlerini, iç ve dış açılarını belirler; iç açılarının ve dış açılarının ölçüleri toplamını hesaplar. İç açılar toplamını keşfetmeye yönelik çalışmalara yer verilir.
M.7.3.2.3. Dikdörtgen, paralelkenar, yamuk ve eşkenar dörtgeni tanır; açı özelliklerini belirler.
M.7.3.2.4. Eşkenar dörtgen ve yamuğun alan bağıntılarını oluşturur, ilgili problemleri çözer.
a) Kenarların oluşturduğu açılarla birlikte eşkenar dörtgen, kare ve dikdörtgende köşegenlerin oluşturduğu açılar da incelenir.
b) Kare, dikdörtgenin ve eşkenar dörtgenin özel bir durumu olarak ele alınır.
Bunun yanı sıra dikdörtgen ve eşkenar dörtgen, paralelkenarın özel hâlleri olarak ele alınır. Ayrıca dikdörtgen, eşkenar dörtgen ve paralelkenar da yamuğun özel durumları olarak ele alınır.
M.7.3.3.1. Çemberde merkez açıları, gördüğü yayları ve açı ölçüleri arasındaki ilişkileri belirler.
M.7.3.3.2. Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. Merkez açı ile çember parçasının uzunluğu ilişkilendirilirken orandan yararlanmaya yönelik çalışmalara yer verilir.
M.7.3.3.3. Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. Merkez açı ile daire diliminin alanı ilişkilendirilirken orandan yararlanmaya yönelik çalışmalara yer verilir.
M.7.4.1.1. Verilere ilişkin çizgi grafiği oluşturur ve yorumlar.a) İki veri grubuna ait grafik oluşturma çalışmalarına da yer verilir.
b) Yanlış yorumlamalara yol açan çizgi grafikleri de incelenir.
M.7.4.1.2. Bir veri grubuna ait ortalama, ortanca ve tepe değeri bulur ve yorumlar.Belli bir veri grubu için bu değerlerden hangisinin daha kullanışlı olduğunu anlamaya yönelik çalışmalara yer verilir. Bu doğrultuda gerektiğinde bilgi ve iletişim teknolojilerine yer verilir.
M.7.4.1.3. Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar.Daire grafiği oluşturulurken gerektiğinde etkileşimli bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılır.
M.7.4.1.4. Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.
M.7.3.4.1. Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer.
M.7.3.4.2. Farklı yönlerden görünümlerine ilişkin çizimleri verilen yapıları oluşturur.
a) Eş küplerden oluşturulmuş yapılar ve bilinen geometrik cisimler kullanılır. Çizim için uygun kareli kâğıtlar kullanılır. Yapıların farklı yönlerden görünümlerinin ilişkilendirilmesi istenir (ön-arka ve sağ-sol görüntülerinin simetrik olması gibi).
b) Uygun bilgi ve iletişim teknolojileriyle etkileşimli çalışmalara yer verilebilir.
a) Eş küplerden oluşturulmuş yapılar ve bilinen geometrik cisimler kullanılır. Eş küplerle oluşan yapıları çizmek için izometrik kâğıt kullanılabilir.
b) Uygun bilgi ve iletişim teknolojileriyle etkileşimli çalışmalara yer verilebilir
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert