12. Sınıf Matematik Terimleri Sözlüğü

0 47

Bu makale, 12. sınıf matematik öğrencileri için önemli bir kaynak niteliği taşımaktadır. Burada, trigonometri, limit ve süreklilik, analitik geometri, matrisler ve determinantlar, istatistik ve olasılık gibi sıkça kullanılan terimler hakkında açıklayıcı bilgiler yer almaktadır. Ayrıca, her terimin anlaşılması için örnekler ve tablolar da verilmiştir. Bu sözlük, öğrencilerin matematik dersindeki başarılarını artırmak için gerekli bir kaynak olacaktır.

12. Sınıf Matematik Terimleri
12. Sınıf Matematik Terimleri

Trigonometri

Trigonometri, matematikte üçgenlerin açıları, kenarları ve çevreleriyle ilgili bir dal olarak bilinir. Bu dalda sıkça kullanılan temel terimler arasında sinüs, kosinüs, tanjant ve kotanjant yer alır. Sinüs, bir açının dik kenarı ile hipotenüsü arasındaki oranı temsil ederken, kosinüs ise bir açının komşu kenarı ile hipotenüs arasındaki oranı ifade eder. Tanjant, bir açının karşısındaki kenar ile dik kenarı arasındaki oranı gösterir ve kotanjant ise bir açının komşu kenarı ile karşısındaki kenar arasındaki oranı temsil eder. Bu terimler, trigonometride çok sık kullanılır ve üçgenlerle ilgili problemlerin çözümünde büyük önem taşırlar.

Limit ve Süreklilik

Limit kavramı, bir fonksiyonun belirli bir değere yaklaştığını ifade eder ve sınırları ile ilgilidir. Süreklilik ise bir fonksiyonun tanım kümesindeki her noktada sürekli olan bir fonksiyon olmasıdır. Türev, bir fonksiyonun anlık değişim hızıdır ve integral, bir fonksiyonun belirli bir bölgedeki alanı hesaplamak için kullanılır. Bu terimlerin yanı sıra, limit işlemleri için L’Hospital kuralları ve sonsuz seriler de limit ve süreklilik konuları arasındadır.

Analitik Geometri

Analitik geometri, 2 veya 3 boyutlu koordinat düzleminde geometrik şekillerin incelenmesinde kullanılan bir matematik dalıdır. Bu bölümde, doğru, parabol, hiperbol ve elips gibi şekillerin analitik özellikleri ele alınacaktır. Örneğin, doğruların eğimleri ve kesişme noktaları, parabolün açıklığı ve yönelimi, hiperbolün asimptotları ve elipsin eksantrikliği gibi konular açıklanacaktır. Ayrıca, şekillerin denklemleri ve koordinat düzlemindeki grafikleri de gösterilecektir. Analitik geometri, matematiksel problemlerin çözümüne yardımcı olan bir araç olarak kullanılır ve birçok farklı disiplinde uygulanabilir.

Matrisler ve Determinantlar

Matrisler ve determinantlar matematiğin önemli bir dalıdır. Matrisler, birden fazla sayıdan oluşan tablo benzeri bir yapıdır ve birçok matematiksel işlemde kullanılır. Determinantlar ise matrislerin özelliklerine göre hesaplanan bir sayıdır. Temel matris işlemleri arasında matris toplama, matris çıkarma ve matris çarpımı yer alır. Bir matrisin determinantı ise matrisin büyüklüğüne ve özelliklerine bağlı olarak hesaplanır. Matematikle ilgilenenlerin bu konular hakkında detaylı bilgi sahibi olmaları gerekir.

İstatistik ve Olasılık

İstatistik ve Olasılık bölümü, verilerin toplanması, analizi ve yorumlanmasıyla ilgilidir. Bu bölümde merkezi eğilim ölçüleri, varyans ve standart sapma gibi konular ele alınır. Ayrıca, olasılık ve olasılık dağılımları gibi konulara da yer verilir. Verileri doğru bir şekilde analiz etmek ve yorumlamak için istatistik ve olasılık konularını öğrenmek oldukça önemlidir. Bu konuların detaylı bir şekilde öğrenilmesi, matematik alanında daha başarılı olmak için gereklidir.

Lise 12. sınıf matematik terimleri ve anlamları şunlardır:

  1. Trigonometri: Üçgenlerin kenarları ve açıları arasındaki ilişkiyi inceleyen matematik dalıdır. Sinüs, kosinüs ve tanjant gibi trigonometrik fonksiyonlar bu konuda önemli terimlerdir.
  2. Logaritma: Bir sayının belirli bir tabanda diğer bir sayıya eşit olduğu denklemi çözmek için kullanılan matematiksel bir işlemdir. Örneğin, log₃(9) = 2 denklemi, 3 sayısının üssünün 9’a eşit olduğunu ifade eder.
  3. Matris: Elemanları düzenli olarak dizilmiş bir tablo veya düzen olarak düşünülen matematiksel bir nesnedir. Matrisler, matematiksel hesaplamalarda ve denklem sistemlerinin çözümünde kullanılır.
  4. Limit: Bir fonksiyonun bağımsız değişkeninin belirli bir değere yaklaştığında, fonksiyonun bağımlı değişkeninin hangi değere yaklaştığını ifade eder. Limit kavramı, diferansiyel ve integral hesaplamalarda önemlidir.
  5. Türev: Bir fonksiyonun herhangi bir noktasındaki eğimi ifade eden matematiksel bir kavramdır. Türev, hız, eğim, değişim hızı gibi kavramlarla ilişkilidir.
  6. İntegral: Bir fonksiyonun belli bir aralıktaki alanını ifade eden matematiksel bir işlemdir. İntegral hesaplama, alan, hacim, toplam miktar gibi kavramları incelemek için kullanılır.
  7. Olasılık: Belirsizlik altında olayların meydana gelme olasılığını inceleyen matematik dalıdır. Olasılık, istatistiksel analiz ve problemlerin çözümünde kullanılır.
  8. Fonksiyon: İki kümenin arasında bir ilişki kuran matematiksel bir yapıdır. Bir bağımsız değişkeni alan ve ona karşılık gelen bir bağımlı değişkeni üreten bir yapıdır.
  9. İşlem Önceliği: Matematiksel işlemler sırasında belirli işlemlerin diğerlerinden önce yapılması gereken öncelik kurallarını ifade eder. Örneğin, çarpma ve bölme işlemleri toplama ve çıkarmadan önce yapılır.
  10. Diferansiyel Denklem: Bir fonksiyonun türevini içeren ve çözülmesi gereken denklemlerdir. Diferansiyel denklemler, doğal olayları, fiziksel sistemleri ve diğer fenomenleri matematiksel olarak modellemek için kullanılır

12.Sınıf Matematik Kazanımları

ÜNİTEKAZANIMKONU
ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR12.1.1.1. Üstel fonksiyonu açıklar.Üstel Fonksiyon
ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR12.1.2.1. Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer.Logaritma Fonksiyonu
ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR12.1.2.2. 10 ve e tabanında logaritma fonksiyonunu tanımlayarak problemler çözer.Logaritma Fonksiyonu
ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR12.1.2.3. Logaritma fonksiyonunun özelliklerini kullanarak işlemler yapar.Logaritma Fonksiyonu
ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR12.1.3.1. Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur.Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler
ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR12.1.3.2. Üstel ve logaritmik fonksiyonları gerçek hayat durumlarını modellemede kullanır.Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler
. DİZİLER. DİZİLER12.2.1.1. Dizi kavramını fonksiyon kavramıyla ilişkilendirerek açıklar.12.2.1.1. Dizi kavramını fonksiyon kavramıyla ilişkilendirerek açıklar.Gerçek Sayı DizileriGerçek Sayı Dizileri
. DİZİLER12.2.1.2. Genel terimi veya indirgeme bağıntısı verilen bir sayı dizisinin terimlerini bulur. 12.2.1.3. Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar.Gerçek Sayı Dizileri
. DİZİLER12.2.1.4. Diziler yardımıyla gerçek hayat durumları ile ilgili problemler çözer.Gerçek Sayı Dizileri
TRİGONOMETRİ12.3.1.1. İki açının ölçüleri toplamının ve farkının trigonometrik değerlerine ait formülleri oluşturarak işlemler yapar.Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri
TRİGONOMETRİ12.3.1.2. İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar.Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri
TRİGONOMETRİ12.3.2.1. Trigonometrik denklemlerin çözüm kümelerini bulur.Trigonometrik Denklemler
TRİGONOMETRİ12.3.2.1. Trigonometrik denklemlerin çözüm kümelerini bulur.Trigonometrik Denklemler
DÖNÜŞÜMLER12.4.1.1. Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler
DÖNÜŞÜMLER12.4.1.1. Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler
DÖNÜŞÜMLER12.4.1.2. Temel dönüşümler ve bileşkeleriyle ilgili problem çözer.Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler
TÜREV12.5.1.1. Bir fonksiyonun bir noktadaki limiti, soldan limit ve sağdan limit kavramlarını açıklar. 12.5.1.2. Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar.Limit ve Süreklilik
TÜREV12.5.1.3. Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar.Limit ve Süreklilik
TÜREV12.5.2.1. Türev kavramını açıklayarak işlemler yapar. 12.5.2.2. Bir fonksiyonun bir noktada ve bir aralıkta türevlenebilirliğini değerlendirir.Anlık Değişim Oranı ve Türev
TÜREV12.5.2.3. Türevlenebilen iki fonksiyonun toplamı, farkı, çarpımı ve bölümünün türevine ait kurallar yardımıyla işlemler yapar. 12.5.2.4. İki fonksiyonun bileşkesinin türevine ait kuralı (zincir kuralı) oluşturularak türev hesabı yapar.Anlık Değişim Oranı ve Türev
TÜREV12.5.3.1. Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler.Türevin Uygulamaları
TÜREV12.5.3.2. Bir fonksiyonun mutlak maksimum ve mutlak minimum, yerel maksimum, yerel minimum noktalarını belirler.Türevin Uygulamaları
TÜREV12.5.3.3. Türevi yardımıyla bir fonksiyonun grafiğini çizer.Türevin Uygulamaları
TÜREV12.5.3.4. Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer.Türevin Uygulamaları
İNTEGRAL12.6.1.1. Bir fonksiyonun belirsiz integralini açıklayarak integral alma kurallarını oluşturur.Belirsiz İntegral
İNTEGRAL12.6.1.1. Bir fonksiyonun belirsiz integralini açıklayarak integral alma kurallarını oluşturur.Belirsiz İntegral
İNTEGRAL12.6.1.2. Değişken değiştirme yoluyla integral alma işlemleri yapar.Belirsiz İntegral
İNTEGRAL12.6.1.2. Değişken değiştirme yoluyla integral alma işlemleri yapar.Belirsiz İntegral
İNTEGRAL12.6.2.1. Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplarBelirli İntegral ve Uygulamaları
İNTEGRAL12.6.2.2. Bir fonksiyonun belirli ve belirsiz integralleri arasındaki ilişkiyi açıklayarak işlemler yapar. 12.6.2.3. Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar.Belirli İntegral ve Uygulamaları
İNTEGRAL12.6.2.4. Belirli integral ile alan hesabı yapar.Belirli İntegral ve Uygulamaları
ANALİTİK GEOMETRİ12.7.1.1. Merkezi ve yarıçapı verilen çemberin denklemini oluşturur.Çemberin Analitik İncelenmesi
ANALİTİK GEOMETRİ12.7.1.1. Merkezi ve yarıçapı verilen çemberin denklemini oluşturur.Çemberin Analitik İncelenmesi
ANALİTİK GEOMETRİ12.7.1.1. Merkezi ve yarıçapı verilen çemberin denklemini oluşturur.Çemberin Analitik İncelenmesi
ANALİTİK GEOMETRİ12.7.1.1. Merkezi ve yarıçapı verilen çemberin denklemini oluşturur.Çemberin Analitik İncelenmesi
ANALİTİK GEOMETRİ12.7.1.2. Denklemleri verilen doğru ile çemberin birbirine göre durumlarını belirleyerek işlemler yapar.Çemberin Analitik İncelenmesi
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert