11. Sınıf Matematik Terimleri Sözlüğü

0 74

11. sınıf matematik dersine ilişkin temel matematik kavramları, denklem çözümleyicisi, geometri terimleri ve fonksiyon kavramları incelenecektir. Sayılar, üçgenler, çember gibi temel geometrik şekillerin özellikleri ve fonksiyonların çözümlenmesi üzerinde durulacaktır. Ayrıca, karmaşık sayılar, limitler ve süreklilik de ele alınacaktır. Bu sözlük yazısı, öğrencilerin matematik derslerinde daha başarılı olmalarına yardımcı olacaktır.11. Sınıf Matematik Terimleri aşağıda listelenmiştir.

11. Sınıf Matematik Terimleri
11. Sınıf Matematik Terimleri

Temel Matematik Kavramları

Temel matematik kavramları, matematikte kullanılan temel sayılar, operasyonlar ve işlemler ile ilgilidir. Bu kavramlar arasında sayılar, işlemler, denklemler, fonksiyonlar ve geometrik şekiller yer alır. Sayılar arasında tam sayılar, rasyonel sayılar, irrasyonel sayılar, reel sayılar ve karmaşık sayılar bulunur. İşlemler arasında toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemleri bulunur. Denklemler ise matematikteki bilinmeyenleri bulmak için kullanılan temel araçlardan biridir. Fonksiyonlar matematikteki temel kavramlardan biridir ve matematiksel işlemlerin çıktısını belirli bir girdiden almaktadır. Geometrik şekiller de matematikte kullanılan temel kavramlardan biridir ve noktalar, çizgiler ve açılar gibi öğeleri içerir.

Sayılar

Matematikte temel kavramlar arasında sayılar da yer almaktadır. Sayılar, matematiksel işlemlerin yapıldığı temel unsurlardır. Bu bölümde, tam sayılar, rasyonel sayılar, irrasyonel sayılar, reel sayılar ve karmaşık sayılar gibi sayı türleri ve özellikleri detaylı bir şekilde incelenecektir. Tam sayılar, negatif sayılar da dahil olmak üzere tüm pozitif ve negatif doğal sayıları içerir. Rasyonel sayılar ise, iki tam sayı arasındaki oranla ifade edilebilen sayılardır. İrrasyonel sayılar ise, kesir halinde ifade edilemeyen ondalık sayılardır. Reel sayılar ise, hem rasyonel sayılar hem de irrasyonel sayıları içerir. Karmaşık sayılar ise, gerçek sayı ekseninde olmayan sayılardır ve genellikle matematiksel fonksiyonların çözümünde kullanılır.

Denklem Çözümleyicisi

Denklemler matematikte önemli bir rol oynar ve özellikle 11.sınıfta öğrencilerin bu konuda iyi bir temel oluşturması gerekir. Bu bölümde, denklem kavramı ve denklemlerin nasıl çözüleceği hakkında bilgi verilecektir. Denklemler, bir veya daha fazla değişken içeren matematiksel ifadelerdir ve dengenin kurulduğu noktayı ifade ederler. Temel denklem kavramları arasında lineer denklemler, çift taraflı denklemler, eşitsizlikler ve değerlendirme ifadeleri yer alır. Denklemlerin çözülmesi için kullanabileceğiniz farklı teknikler de bulunmaktadır, örneğin çarpanlara ayırma, bilinmeyenleri eşleştirme veya grafik yöntemleri. Bu tekniklerden bir veya daha fazlası kullanılarak denklemlerin çözülmesi mümkündür.

Geometri Terimleri

Geometri, matematikte önemli bir konudur ve birçok farklı terim içerir. İkili doğru, aynı doğrultuda ve aynı yönle hareket eden iki doğruyu temsil ederken, vektör bir başlangıç noktası ve bir yönde ayrılan bir parçadır. Denklem ve simetri eksenleri, matematiksel problemlerin çözümü için gereklidir. Çizgi, açı ve şekillerin sınıflandırılması geometri olarak öğretilir ve öğrencilerin matematik konusunda daha derin bir anlayışa sahip olmalarını sağlar.

Üçgenler

Üçgenler, temel geometrik şekillerden biridir ve matematik derslerinde sıkça karşılaşılan bir kavramdır. Üçgenler, kenarları ve açıları ile tanımlanır. Eşlik, benzerlik, dik üçgen, özel üçgenler gibi çeşitli tipleri vardır ve her birinin kendine özgü özellikleri vardır. Üçgen teoremleri ise, üçgenlerdeki açı ve kenar uzunlukları arasındaki ilişkileri açıklar. Bu teoremler, üçgenlerle ilgili soruların çözümünde büyük bir yardımcıdır.

11. Sınıf Matematik Terimleri

Lise 11. sınıf matematik terimleri ve anlamları şunlardır:

  1. İntegral: Bir fonksiyonun alanını veya toplamını hesaplamaya yönelik matematiksel bir kavramdır. İntegral, fonksiyonun tersi olan bir işlemi ifade eder.
  2. Limit: Bir fonksiyonun belirli bir değere yaklaşma durumunu ifade eden matematiksel bir kavramdır. Limit, fonksiyonun değerinin belirli bir noktada veya sınırsızda yaklaştığı değeri temsil eder.
  3. Trigonometri: Üçgenlerin kenarları ve açıları arasındaki ilişkileri inceleyen matematik dalıdır. Sinüs, kosinüs, tanjant gibi trigonometrik fonksiyonlar kullanılır.
  4. Diferansiyel Denklemler: Bir fonksiyonun türevini içeren denklemlerdir. Diferansiyel denklemler, fizik, mühendislik ve diğer bilim alanlarında önemli bir rol oynar.
  5. İstatistik: Verileri toplama, sınıflandırma, analiz etme ve yorumlama sürecidir. Ortalama, medyan, mod, standart sapma gibi istatistiksel kavramlar kullanılır.
  6. Olasılık: Belirli bir olayın gerçekleşme olasılığını hesaplamaya yönelik matematik dalıdır. Olasılık, 0 ile 1 arasında bir değer alır.
  7. Doğrusal Cebir: Denklemler ve matrisler aracılığıyla cebirsel problemleri çözmek için kullanılan bir matematik dalıdır. Vektörler, matrisler, denklem sistemleri gibi kavramları içerir.
  8. Logaritma: Bir sayının başka bir sayıya göre üssünü ifade eden işlemdir. Örneğin, log₃9 = 2, çünkü 3² = 9.
  9. Koordinat Geometri: Noktaların koordinat düzleminde temsil edildiği ve geometrik şekillerin denklemlerle ifade edildiği bir matematik dalıdır. Analitik geometri olarak da bilinir.
  10. Kümeler: Elemanların belirli bir özelliği paylaşan nesnelerin toplamına denir. Kesişim, birleşim, fark gibi kümelerle ilgili işlemler kullanılır.

11.Sınıf Matematik Kazanımları

ÜNİTEKAZANIMKONU
TRİGONOMETRİ11.1.1.1. Yönlü açıyı açıklar.Yönlü Açılar
TRİGONOMETRİ11.1.1.2. Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir.Yönlü Açılar
TRİGONOMETRİ11.1.2.1. Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar.Trigonometrik Fonksiyonlar
TRİGONOMETRİ11.1.2.2. Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözerTrigonometrik Fonksiyonlar
TRİGONOMETRİ.11.1.2.2. Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözerTrigonometrik Fonksiyonlar
TRİGONOMETRİ11.1.2.3. Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözerTrigonometrik Fonksiyonlar
TRİGONOMETRİTRİGONOMETRİ11.1.2.3. Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer11.1.2.3. Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözerTrigonometrik FonksiyonlarTrigonometrik Fonksiyonlar
TRİGONOMETRİ11.1.2.4. Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer.Trigonometrik Fonksiyonlar
TRİGONOMETRİ11.1.2.5. Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar.Trigonometrik Fonksiyonlar
ANALİTİK GEOMETRİ11.2.1.1. Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer.Doğrunun Analitik incelenmesi
ANALİTİK GEOMETRİ11.2.1.2. Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar.Doğrunun Analitik incelenmesi
ANALİTİK GEOMETRİ11.2.1.3. Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar.Doğrunun Analitik incelenmesi
ANALİTİK GEOMETRİ11.2.1.4. Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar.Doğrunun Analitik incelenmesi
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR11.3.1.1. Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer.Fonksiyonlarla ilgili uygulamalar
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR11.3.2.1. İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar.Fonksiyonlarla ilgili uygulamalar
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR11.3.2.1. İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar.İkinci dereceden fonksiyonlar ve grafikleri
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR11.3.2.2. İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözerİkinci dereceden fonksiyonlar ve grafikleri
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR11.3.3.1. Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer.Fonksiyonların dönüşümleri
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ11.4.1.1. İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur.İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemleri
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ11.4.1.1. İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur.İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemleri
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ11.4.1.1. İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur.İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemleri
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ11.4.2.1. İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur.İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikler ve sistemleri
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ11.4.2.1. İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur.İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikler ve sistemleri
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ11.4.2.2. İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümesini bulur.İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikler ve sistemleri
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ11.4.2.2. İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümesini bulur.İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikler ve sistemleri
ÇEMBER VE DAİRE11.5.1.1. Çemberde teğet, kiriş, çap, yay ve kesen kavramlarını açıklar. 11.5.1.2. Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar.Çemberin Temel elemanları
ÇEMBER VE DAİRE11.5.2.1. Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar.Çemberde açılar
ÇEMBER VE DAİRE11.5.3.1. Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar.Çemberde teğetler
ÇEMBER VE DAİRE11.5.4.1. Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur.Dairenin çevresi ve alanı
ÇEMBER VE DAİRE11.5.4.1. Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur.Dairenin çevresi ve alanı
UZAY GEOMETRİ11.6.1.1. Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar.katı cisimler
UZAY GEOMETRİ11.6.1.1. Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar.katı cisimler
OLASILIK11.7.1.1. Koşullu olasılığı açıklayarak problemler çözer.Koşullu olasılık
OLASILIK11.7.1.2. Bağımlı ve bağımsız olayları açıklayarak gerçekleşme olasılıklarını hesaplarKoşullu olasılık
OLASILIK11.7.1.3. Bileşik olayı açıklayarak gerçekleşme olasılığını hesaplar.Koşullu olasılık
OLASILIK11.7.2.1. Deneysel olasılık ile teorik olasılığı ilişkilendirir.Deneysel ve teorik olasılık
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert