İngilizce Matematik Terimleri ve Anlamları

0 442

Matematik dünyası, dil sınırlarını aşan disiplinlerden biridir ve İngilizce, matematik eğitiminde yaygın olarak kullanılan bir dildir. Bu nedenle, matematikte başarılı olmak isteyen öğrencilerin İngilizce matematik terimlerini öğrenmeleri gerekir. Bu terimler, cebirden geometriye, trigonometriden istatistiğe kadar birçok alanda kullanılır ve bu terimlerin doğru bir şekilde anlaşılması matematik eğitiminin temelini oluşturur. Bu makalede, en çok kullanılan İngilizce matematik terimlerinin anlamları anlatılacaktır.

İngilizce Matematik Terimleri
İngilizce Matematik Terimleri

İngilizce Matematik Terimleri

Algebra

Cebir, matematiksel problemlerin çözümü için harfler ve sembollerin kullanıldığı bir matematik dalıdır. Cebir, bilinmeyen sayılar veya değişkenler içeren denklemler ve eşitsizlikler gibi konularda çalışır. Bu sayede cebir, matematiksel problemlerin çözümüne ve genellemelerine yardımcı olur. Cebir ayrıca, matematiksel yapıların daha kolay anlaşılabilmesi için kullanılır, bu yapılar arasında, vektörler, matrisler, ve gruplar bulunur.

Calculus

Calculus, matematiğin temel dallarından biridir ve matematiksel fonksiyonların değişim hızını ve integralini hesaplamaya yönelik öğretilir. Differential Calculus, bir fonksiyonun türevlerini hesaplamak için kullanılır ve bir fonksiyonun aniden ne kadar hızlı değiştiğini ölçer. Integral Calculus ise, fonksiyonların alanlarını ve hacimlerini hesaplamak için kullanılır. Integral kavramı, bir eğrinin altındaki alanı veya şeklin hacmini hesaplamak için matematiksel olarak kullanılır. Bu nedenle, matematikte bu dalı öğrenmek, çok önemli bir yere sahiptir.

Differential Calculus

Differential Calculus, matematikteki bir fonksiyonun aniden ne kadar hızlı değiştiğini hesaplamak için kullanılan bir araçtır. Bu sayede, fonksiyonun hangi noktalarda en hızlı veya en yavaş değiştiği belirlenebilir. Türevler, Differential Calculus’un ana unsurlarından biridir. Bir fonksiyonun türevi, o fonksiyonun hangi değerlerde ne kadar hızlı değiştiğini ifade eder. Differential Calculus, matematikte uygulama alanı en geniş olan dalardan biridir.

Derivative

Matematiksel bir kavram olan Derivative, bir fonksiyonun aniden ne kadar hızlı değiştiğini ölçmek için hesaplanan oran veya oran değişimidir. Bu, matematiğin Calculus kısmında öğrenilen bir konudur ve Differential Calculus ile birlikte kullanılır. Daha özelleştirilmiş bir hesaplama için kullanılan Derivative, matematiksel modellerin analizi için oldukça önemlidir ve matematiksel problemlerde sıklıkla kullanılır.

Limit

Limit, matematikte önemli bir kavramdır ve bir fonksiyonun sınırsız istikrarına yakınsamasını ifade eder. Limitin hesaplanması, birçok matematiksel problemin çözümünde kullanılır. Limitin matematiksel sembolü “lim” ve fonksiyon x değeri belirli bir sayıya yaklaştıkça, “lim” ifadesi de fonksiyonun yaklaşık değerini ifade eder. Örneğin, bir fonksiyonun x değeri 1’e yaklaştıkça limiti 3 ise, bu fonksiyonun 1’e yaklaştıkça 3’e yakınsadığı anlamına gelir. Limit, matematikte önemli bir yere sahip olduğu için, matematiksel problemleri çözerken sıklıkla kullanılır.

Integral Calculus

Integral Calculus, matematikte işlem yaparken kullandığımız fonksiyonların alan ve hacim hesaplamalarında kullanılan bir matematik dalıdır. Bu hesapları yapmak için, sınırsız küçük parçalara ayırmak ve bu parçaların toplamını hesaplamak gereklidir. Bu nedenle, integral hesaplama işlemi genellikle analitik yöntemlerle gerçekleştirilir. Bu nedenle, integral hesaplamaları için farklı yöntemler bulunmaktadır ve bu yöntemler bir matematiksel sorunun integral hesaplamasını yapmak için farklı yöntemler kullanmaktadır.

Integral

Integral, matematiksel bir kavramdır ve bir eğrinin altındaki alanı hesaplamak veya bir şeklin hacmini hesaplamak için kullanılır. Matematikte fonksiyonlar doğru veya eğri şeklinde olabilir. İntegral, bir fonksiyonun altındaki alanı, belirli bir aralıkta hesaplamaya olanak sağlar. Eğrinin şeklini ve boyutunu dikkate alarak, integral matematiksel modellemeler için kullanılabilecek birçok farklı uygulama sunar. Bu kavram, matematiksel analiz, fizik, mühendislik ve ekonomi gibi birçok alanda oldukça önemlidir.

Geometry

Geometri, matematiğin temel dallarından biridir ve şekillerin özelliklerini ve uzayda yerlerini inceler. Geometri, temel olarak iki boyutlu (düzlemsel) ve üç boyutlu (uzay) olarak incelenir. Geometrinin konuları arasında, şekillerin tanımlanması, boyutları, alanları, hacimleri, açıları, ölçeklendirme, benzerlik ve kesişim gibi konular bulunur. Bu konular, matematikle ilgili birçok problemin ve uygulamanın temelidir. Geometri, mühendislik, mimarlık ve grafik tasarım gibi alanlarda, şekillerin özelliklerini anlamak için kullanılır.

Euclidean Geometry

Euclidean Geometry, matematikte doğru, düzlem ve uzayda belirli bir geometrik sistemi ifade eder. Bu sistemde, iki nokta arasındaki en kısa mesafenin doğru olduğu varsayılır. Ayrıca, bir düzlemdeki herhangi iki nokta arasında bir doğru geçer ve herhangi bir iki doğru da diğer düzlemde kesilir. Euclidean Geometry’nin temel prensipleri, matematikte geometrik teoremlerin oluşturulmasında kullanılır.

 • İki noktayı birleştiren en kısa doğru parçası, diğer tüm doğrular arasında en kısadır.
 • Bir doğru üzerinde verilen iki noktadan sadece bir doğru geçer.
 • Bir düzlem üzerinde verilen bir doğru ve bir noktadan, sadece bir doğru geçer ve bu doğru verilen noktadan verilen doğruya dik bir açı yapar.

Non-Euclidean Geometry

Non-Euclidean Geometry, euclidean geometriden farklı olarak Riemann, Lobachevski ve Bolyai gibi matematikçiler tarafından geliştirilmiş bir geometri dalıdır. Bu geometri dalı, euclidean geometriden farklı geometri kuralları ve ilkelere sahiptir. Örneğin, euclidean geometride, paralel çizgiler birbirleriyle hiçbir zaman kesişmezken, non-euclidean geometride kesişebilirler. Bu nedenle, non-euclidean geometry, özellikle büyük ölçekli geometrik yapıların işlenmesinde oldukça yararlıdır.

Non-euclidean geometry, sanatsal, tasarım, mimari ve mühendislik alanlarında da sıklıkla kullanılmaktadır. Özellikle, devasa yapıların tasarımında, non-euclidean geometrinin kullanılması, daha doğru sonuçlar ve daha şaşırtıcı yapılar elde edilmesine olanak tanır. Örneğin, Gaudi’nin ünlü La Sagrada Familia Katedrali’nin tasarımında non-euclidean geometri kullanılmıştır.

Trigonometry

Trigonometri, matematikte üçgenlerin kenarları ve açıları arasındaki ilişkileri inceleyen bir dal olarak bilinir. Bu dalın temel birimleri sinüs, kosinüs ve tanjanttır. Bu terimler, bir üçgenin açıları ve kenar uzunlukları bilindiğinde, diğer kenar uzunluklarını ve açıları hesaplamak için kullanılır. Sinüs, bir üçgenin karşısındaki kenarın hipotenüse oranını ifade etmektedir. Cosinus, bir üçgenin bitişik kenarının hipotenüse oranını ifade ederken, tanjant ise bir üçgenin karşılıklı kenarlarının oranını ifade eder. Bu temel terimler, matematiksel problemlerde sık sık kullanılan araçlardan biridir.

Sine

Sinüs, matematikte üçgenlerin kenarlarının oynadığı rolü belirlemek için kullanılan bir trigonometri terimidir. Bir üçgenin kenarları arasında bir oranı ifade eder. Sinüs, bir üçgenin karşısındaki kenarın hipotenüse oranıdır. Bu oranın bir açının sinüsü olduğunu söyleyebiliriz. Sinüs, matematiksel soruların yanı sıra daha pratik konular, örneğin inşaat, mühendislik ve diğer endüstriyel alanlarda da yaygın olarak kullanılır.

Cosine

Cosine, trigonometrinin en önemli kavramlarından biridir. Tanımı olarak, bir üçgenin bitişik kenarı ile hipotenüsü arasındaki oranı ifade eder. Diğer bir deyişle, cosinus, iki kenar arasındaki açının net etkisini ölçer. Cosinus, trigonometrik formüllerin temel taşlarından biridir ve matematiksel hesaplamalarda sıklıkla kullanılır.

Cosinus, matematik için önemli bir araçtır çünkü üçgensel şekil özellikleri de dahil olmak üzere çeşitli problemleri çözmek için kullanılabilir. Bu nedenle, trigonometri ve cosinus, özellikle mühendislik, fizik ve bilgisayar bilimleri gibi birçok farklı alan için önemlidir.

Tangent

Tanjant, trigonometride bir üçgenin karşılıklı kenarlarının oranını ifade eder. Daha doğrusu, bir üçgenin bir açısına karşı, diğer açısından karşı kenarın yatay kenara oranıdır. Tanjant, sinüs ve kosinüs fonksiyonlarından türetilir. Matematiksel olarak, tanjant = karşı kenar / bitişik kenar şeklinde ifade edilir. Tanjant, matematikte trigonometrik fonksiyonların temel bir parçasıdır ve birçok farklı uygulama alanında kullanılır.

Statistics

İstatistik, çeşitli verilerin toplanması, sınıflandırılması, analizi ve yorumlanması suretiyle elde edilen bilgileri, sayısal verilerle ifade eden bir matematik dalıdır. İstatistik, karar verme sürecinde kullanılan ve istenilen sonuca uygun olarak yorumlanan bir veri analizidir. Bu dalın öğrenilmesi, günümüzde oldukça önemlidir. İstatistik, ticaret, ekonomi, spor, sağlık, eğitim ve diğer birçok sektörde kullanılmaktadır.

İstatistikte kullanılan terimleri bilmek, doğru sonuçlar elde etmemizi sağlayacaktır. Bazı temel terimler arasında ortalama, medyan, mod, varyans, standart sapma vb. yeralmaktadır. Bu terimler verilerin analiz edilmesi ve doğru sonuçlara ulaşılması açısından büyük önem taşımaktadırlar.

Mean

Ortalama, bir veri setindeki tüm sayıların toplamının, veri setindeki sayıların miktarına bölünmesiyle elde edilen bir değerdir. Bu, verinin merkezi bir ölçüsünü sağlar ve veri dağılımı hakkında bir fikir verir. Örneğin, bir öğrencinin dört farklı sınavda aldığı notlar 60, 70, 80 ve 90 olsun. Bu öğrencinin not ortalaması (60+70+80+90)/4 = 75 olacaktır.

Median

Medyan, bir veri kümesinin ortanca değerini ifade eder. Verilerin sıralandığı durumlarda, medyan, verilerin ortasındaki değerdir. Örneğin, [1, 2, 3, 4, 5]’in medyanı 3’tür, [1, 2, 3, 4]’ün medyanı 2.5’tur. Ancak sayılar çift olduğunda medyanın hesaplanması biraz farklıdır. Örneğin, [1, 2, 3, 3, 4, 5]’in medyanı 3’tür.

Mode

Mod, bir veri kümesinde en sık tekrar eden değeri ifade eder. Bu, özellikle bir veri kümesindeki en yaygın değerleri bulmak için kullanışlıdır. Mod hesaplaması, verilerin sıklığına veya frekansına dayanır. Mod hesaplaması basit ve hızlıdır ve verilerin merkezi bir eğilim ölçüsü olarak kullanılabilir.

İngilizce Matematik Sembolleri

 •         + add – eklemek
 •         – subtract – çıkarmak
 •         ÷ divide – bölmek
 •         × multiply – çarpmak
 •         (>) – is greater than – büyüktür
 •         (<) – is less than – küçüktür
 •         (≥) – is more than or equal to – büyük eşittir
 •         (≤) – is less than or equal to – küçük eşittir
 •         (≠) – is not equal to – eşit değildir
 •        + plus – artı
 •         – minus – eksi
 •         ÷ divided by – bölü
 •         × times / multiplied by – çarpı
 •         = equals / is – eşittir

İngilizce Geometrik Şekiller

 •         Circle – Çember
 •         Triangle – Üçgen
 •         Square – Kare
 •         Rectangle – Dikdörtgen
 •         Pentagon – Beşgen
 •         Hexagon – Altıgen
 •         Octagon – Sekizgen
 •         Oval – Oval
 •         Cube – Küp
 •         Cone – Koni
 •         Cylinder – Silindir
 •         Pyramid – Piramit
 •         Sphere – Küre

İngilizce Matematik Konuları

 •         Algebra – Cebir
 •         Geometry – Geometri
 •         Trigonometry – Trigonometri
 •         Statistics – İstatistikler
 •         Probability theory – Olasılık teorisi
 •         Combinatorics – Kombinasyonlar

İngilizce Genel Matematik Kavramları

 •         Prime number – Asal sayı
 •         Odd number – Tek sayı
 •         Even number – Çift sayı
 •         Equation – Denklem
 •         Square root – Kare kök
 •         Angle – Açı
 •         Fractions – Kesirler
 •         Area – Alan
 •         Volume – Hacim
 •         Perimeter – Çevre
 •         Diameter – Çap
 •         Radius – Yarıçap
 •         Width – En
 •         Height – Yükseklik
 •         Length – Uzunluk

Resim Peggy und Marco Lachmann-Anke tarafından Pixabay‘a yüklendi

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert