Matematik Ne Zaman Bulundu ?

0 67

Matematik Ne Zaman Bulundu ?

Matematiğin ilk izlerine M.Ö. 3000 ile M.Ö. 2000 yılları arasında Mezopotamya ve Mısır coğrafyalarında rastlanmaktadır. Bu dönemlerde Babiller, Sümerler, Akadlar ve Mısırlılar matematiği ticaret, astronomi, mühendislik ve mimari gibi alanlarda kullanmıştır. Onluk sayı sistemi, ikinci dereceden denklemler, kök bulma, hacim hesaplama ve trigonometri gibi konularda bazı teknikler geliştirmişlerdir .

Matematiğin teorik yönü ise daha çok Yunan medeniyetinde gelişmiştir. M.Ö. 7. ve M.Ö. 6. yüzyıllarda Pisagor, Thales, Eukleides (Öklid), Arşimet gibi ünlü matematikçiler matematiği bir sanat olarak görmüş ve birçok teorem ve ispat ortaya koymuşlardır. Pisagor Okulu’nda matematik kelimesi ilk kez kullanılmıştır.

Matematik tarihi sadece bu medeniyetlerle sınırlı değildir. Hint, Çin, İslam, Avrupa gibi pek çok kültür matematiğe katkıda bulunmuş ve birbirinden öğrenmiştir. Matematik sürekli gelişen ve değişen bir bilimdir. Günümüzde matematik çok kapsamlı ve çeşitli alt dallara ayrılmıştır.

Matematik ve Antik Dönem

Matematik, tarih boyunca birçok uygarlık tarafından keşfedilmiş ve geliştirilmiştir. Antik Mısır ve Babil medeniyetleri matematik alanında önemli bir rol oynamıştır. Bu uygarlıklar, geometrik şekillerin özelliklerini ve sayısal problemleri çözmede ileri düzey teknikler kullanmışlardır. Antik Yunanlılar da matematik alanında önemli katkılar yapmış; matematiğin sanat ve felsefe ile olan bağlantısını keşfetmiştir. Bu dönemde, Pisagor ve Öklid gibi önemli matematikçilerin çalışmaları da matematik tarihinde önemli bir yere sahiptir.

Pythagoras ve Pisagorcular

Pythagoras ve Pisagorcular, Antik Yunan matematiğinde önemli bir yere sahiptirler. Pythagoras, ünlü teoremiyle tanınmıştır. Teoreme göre, bir dik üçgenin dik kenarları üzerine çizilen karelerin toplamı, hipotenüs karesine eşittir. Pisagorculuk, matematiğin yanı sıra felsefi boyutunu da ele almıştır. Bu felsefe, evrenin düzen ve uyumu anlayışını içermektedir. Pythagoras ve Pisagorcular, sayıların özellikleri, geometri ve müzik alanlarında da önemli katkılar yapmışlardır.

Pisagor bagintisini olusturur ilgili problemleri cozer10.

Öklid ve Elemanları

Öklid, İskenderiye’de yaşayan bir Yunan matematikçi ve geometricidir. Elemanları isimli eseri, matematik tarihinde en önemli eserlerden biridir. Bu eser, geometrinin temel taşlarını oluşturan aksiyomları ve teoremleri içermektedir. Ayrıca, Elemanları’nda bulunan geometri konuları, modern matematiğin temelini oluşturan cebir, analiz ve trigonometriye de ışık tutmuştur. Öklid’in bu eseri, matematiğin en önemli yapıtlarından biri olması sebebiyle günümüze kadar önemini korumuştur.

Arşimet ve Hesaplamaları

Arşimet, matematik tarihinde ve bilim dünyasında önemli bir isimdir. Hidrostatik, kaldıraç ve dengeyi matematiksel olarak açıklamıştır. Ayrıca pi sayısının hesaplanmasına da katkı sağlamıştır. Hesapladığı pi sayısı bugün bile kullanılmaktadır. Çok yüzeyli cisimlerin hacimlerini çözme yöntemi olarak bilinen yöntem de Arşimet’in keşifleri arasındadır. Arşimet ayrıca “Eureka!” diye bir çığlık atarak fiziğe yaptığı bir keşif ile tanınmıştır.

Babil Matematiği

Babil matematiği, tarihte önemli bir yere sahiptir. Günümüzden 4000 yıl öncesine tarihlenen Babil tabletleri, matematiğin temel kavramlarının kullanıldığı ilk yazılı kaynaklardan biridir. Bu kaynaklarda, geometrik şekillerin alan ve hacim hesaplamaları, çarpanlara ayırma, doğal sayılar, kesirler, olasılık hesaplamaları gibi birçok matematiksel konu ele alınmıştır. Babil matematiği, günümüz matematiğinin de temelini oluşturmuştur ve matematik tarihinde önemli bir yere sahiptir.

Matematik ve Orta Çağ

Orta Çağ, matematik alanında Bizanslılar, Araplar ve Avrupalılar arasında önemli bir paylaşım dönemi olmuştur. Bu dönemde matematiğin büyük bir gelişim gösterdiği bilinmektedir. Özellikle cebir, trigonometri ve geometri alanında önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Cebir, Orta Çağ’da bazı İslam matematikçileri tarafından geliştirilmiş bir matematik dalıdır. Trigonometri ise Müslüman matematikçilerin önemli katkıları sayesinde geliştirilmiştir. Geometri alanında ise Batılı matematikçiler, özellikle de İspanyol matematikçi Garcia de Toledo, Tartaglia, Cardan ve Vieta önemli çalışmalar yapmıştır.

Fibonacci ve Arap Rakamları

Fibonacci, İtalyan bir matematikçidir ve Batı’ya Arap rakamlarını tanıtmasıyla tanınmıştır. 13. yüzyılda Arap rakamlarını öğrenen Fibonacci, bunları matematiksel problemleri çözmek için kullanmıştır. Arap rakamları, 0 ile 9 arasındaki basamakları içeren ondalık sistemdir ve günümüz matematiğinin temelini oluşturur. Ayrıca Arap rakamları, hesaplama ve ölçme işlemlerinde kullanılır. Fibonacci sayı dizisi de matematiğin en ünlü sayı dizilerinden biridir.

Matematik ve Yeni Çağ

Yeni Çağ, matematik alanında büyük bir ilerleme kaydedilmiş bir dönemdir. Analiz, cebir, geometri, sayı teorisi ve olasılık teorisi alanındaki gelişmeler temelleri atılmıştır. Analiz, matematiksel fonksiyonların ve limitlerin incelenmesiyle ilgilidir. Cebir, matematiksel işlemlerin sembolik bir şekilde yönetilmesini incelemektedir. Geometri, uzay ve şekillerin geometrik sembollerle incelenmesi üzerine odaklanırken, sayı teorisi ise sayıların özelliklerini inceleyen bir disiplindir. Olasılık teorisi, tesadüfi olayların matematiksel modellenmesiyle ilgilenir. Bu dönemdeki matematiksel gelişmeler sayesinde günümüz matematiğinin temelleri atılmıştır.

Descartes ve Analitik Geometri

Matematik tarihinde birçok önemli isim bulunmaktadır. Bu isimlerden biri de René Descartes’tir. ‘Geometri’ adlı kitabıyla modern matematiğe giriş yapan Descartes, matematiğin farklı bir boyutunu açığa çıkarmıştır. Descartes, geometri üzerine yaptığı çalışmalarda cebirsel ifadelerle geometrik ifadeler arasındaki ilişkiyi göstermiş ve bu sayede analitik geometriyi oluşturmuştur. Analitik geometri, matematiğin farklı bir açıdan anlaşılmasını sağlamış ve günümüz matematiğinin temel taşlarından biri haline gelmiştir.

Euler ve Sayı Teorisi

Euler, 18. yüzyılda yaşamış ve sayı teorisi alanında önemli katkılar yapmış bir matematikçidir. Kendisi, tarihte birçok alanda matematiksel keşifler yapmıştır. Özellikle de basit bir aritmetik işlemi olan toplama işlemini, sayılar arasındaki bağıntıları keşfederek geliştirmiştir. Euler sayısı olarak bilinen ve doğal logaritmanın taban e’ye eşit olduğu matematiksel sabit, günümüzde hala matematikte kullanılmaktadır.

Euler’in sayı teorisi alanındaki diğer önemli çalışmalarından bazıları şunlardır:

  • Euler’in çarpanlığı testi: Bir sayının asal olup olmadığını kontrol etmek için kullanılan bir yöntem.
  • Euler’in kriteri: Bir sayının modüler bir kuvvet sembolü olarak tanımlanan başka bir sayının karesi olup olmadığını belirlemek için kullanılan bir yöntem1.
  • Euler’in teoremi: Bir sayının başka bir sayının modülüne göre tersinin varlığını belirlemek için kullanılan bir teorem .
  • Euler’in toplamı: Asal sayıların terslerinin toplamının sonsuz olduğunu gösteren bir toplam

Günümüz Matematiği

Günümüzde matematik, birçok alanda kullanılan ve geliştirilen bir bilim dalıdır. Matematiğin kullanıldığı alanlar arasında sanayi, teknoloji, tıp, hukuk, ekonomi ve mühendislik bulunmaktadır. Bu alanlarda matematiksel modellerin oluşturulması, verilerin analizi, problemlerin çözülmesi ve karar verme süreçlerinde matematiksel yöntemlerin kullanılması gereklidir. Matematik, buluşların ve keşiflerin de temelini oluşturmaktadır. Günümüzde matematik, insanların hayatında önemli bir yere sahip olmaktadır.

” Matematik Ne Zaman Bulundu ? yazımız burada bitmiştir. diğer yazılarımız için tıklayınız.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert