5. Sınıf Matematik Terimleri Sözlüğü

0 65

Bu makale, 5. sınıf öğrencilerinin matematik öğrenimlerinde karşılaşacakları temel matematik operasyonları ve bu operasyonların açıklamalarını içermektedir. Toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemleri hakkındaki özellikler detaylı açıklanarak öğrencilerin konuyu daha iyi anlamaları hedeflenmektedir. Ayrıca, her bir operasyon için basit ve karmaşık işlem örnekleri verilerek uygulama yapma imkânı sunulacaktır. Bu sözlük, öğrencilere matematik öğrenme yolculuğunda yardımcı olacaktır.

5. Sınıf Matematik Terimleri
5. Sınıf Matematik Terimleri

Temel Matematik Operasyonları

Matematikte en temel kavramlar olan toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemleri, 5. sınıf seviyesinde öğrenilmeye başlanır. Toplama işlemi, iki veya daha fazla sayının toplamının bulunmasıdır. Çıkarma işlemi ise, bir sayıdan diğer sayının çıkarılmasıdır. Çarpma işlemi, iki veya daha fazla sayının çarpımının bulunmasıdır. Bölme işlemi ise, bir sayının diğer sayıya bölünmesi sonucu elde edilen bölümdür. Bu temel matematik operasyonları hakkında daha detaylı bilgi verilecektir.

📁 Sitemizde ki 5. Sınıfa dair tüm içerikler : https://www.matematikodevi.com/5-sinif-matematik-icerikleri/

Toplama

Toplama, matematikte en temel işlemlerden biridir. İki veya daha fazla sayının toplamının nasıl bulunacağını öğrenmek, matematik öğreniminin ilk adımlarından biridir. Toplama işlemi, sayıları toplamaya ekleyerek gerçekleştirilir ve sonucu bulmak için toplanan sayıların toplamını bulmak gerekir. Toplama işleminin özellikleri arasında toplama işleminin yapısal özellikleri, sayıların toplama işlemine girmeden önce sırasının değiştirilebilirliği ve sıfırın toplama işlemindeki rolü bulunur. İyi bir öğrenme deneyimi için, basit ve karmaşık toplama örnekleri uygulamalı olarak gösterilebilir.

Toplama İşlemi Özellikleri

Toplama işlemi, iki veya daha fazla sayının toplamının bulunması için kullanılan matematiksel bir işlemdir. Toplama işlemi, toplama yapısını değiştirmediği için iki sayının yerinin değiştirilmesi sonucunda toplam aynı kalacaktır. Ayrıca, toplama işlemi yapılan sayıların sırası da değiştirilebilir. Toplama işleminde sıfırın özellikleri de önemlidir. Sıfır ile herhangi bir sayı toplandığında sonuç, o sayıya eşit olur. Toplama işlemini daha iyi anlamak için basit ve karmaşık toplama örnekleri verilebilir.

Toplama İşlemi Uygulama Örnekleri

Toplama işlemi uygulama örnekleri, öğrencilerin toplama işlemini daha iyi anlamalarına yardımcı olacaktır. Basit toplama işlemleri, sayıları toplarken hangi özelliklerin kullanılabileceği üzerine odaklanırken, daha karmaşık toplama işlemleri, öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olacaktır. Örneklerde kullanılan sayılar, öğrencilerin seviyesine uygun şekilde seçilmiştir. Bazı örneklerde, toplama ile ilgili farklı bağlamlar üzerinde durulmuş, öğrencilerin toplama işleminin hayatlarındaki uygulamalarını daha iyi anlamaları sağlanmıştır.

Çıkarma

Çıkarma işlemi, verilen iki sayı arasındaki farkın bulunması işlemidir. Çıkarma işlemi matematiksel ifade olarak (-) işaretiyle gösterilir. Çıkarma işlemi yapılırken önemli olan sayıların sırasının dikkatle takip edilmesidir. Örneğin, 6-3 işleminde 6’dan 3 çıkarılır ve sonuç 3’tür. Ancak 3-6 işlemi yapılırsa 3, 6’dan çıkarılamayacağı için sonuç negatif (-) olur. Çıkarma işleminin özellikleri olarak çıkarma işleminin farkı pozitif sayı olduğunda gerçekleştirildiği, çıkarma işleminin yapısal özellikleri ve sıfırın çıkarma işlemi ile olan ilişkisi gibi önemli konular yer alır.

Çıkarma İşlemi Özellikleri

Çıkarma işlemi, matematikte bir sayıdan diğer sayının çıkarılması işlemidir. Bu işlem sırasında daha büyük olan sayıdan daha küçük olan sayı çıkarılır ve sonuç farktır. Çıkarma işleminin farkı pozitif sayı olduğunda gerçekleştirildiği unutulmamalıdır. Ayrıca çıkarma işleminin yapısal özellikleri de vardır. Bu özellikler çıkarma yapıldığında toplama yapıların dönüştürülebilirliği, çıkan sonucun sayıların sırasına bağlı olmaması ve iki sayıda sıfır olması durumunda sonucun yine sıfır olması gibi özelliklerdir. Sıfırın çıkarma işlemi ile olan ilişkisi de bu özellikler arasında yer alır.

Çıkarma İşlemi Uygulama Örnekleri

Çıkarma işlemi örnekleri öğrencilerin matematiksel becerilerinin gelişmesi için önemlidir. Basit çıkarma işlemi örnekleri, öğrencilerin matematiksel kavramları anlamasına ve temel çıkarma işlemini doğru bir şekilde yapmasına yardımcı olur. Karmaşık çıkarma işlemi örnekleri ise öğrencilerin problemleri anlama, çözümleme ve doğru sonuçlar elde etme becerilerini geliştirir. Öğretmenler, öğrencilerin matematiksel kavramları anlamalarını ve doğru bir şekilde uygulamalarını sağlamak için farklı çıkarma işlemi örnekleri sunabilirler.

Çarpma

Çarpma işlemi, matematikte temel operasyonlardan biridir ve iki veya daha fazla sayının çarpımının nasıl bulunacağı incelenir. Çarpma işleminin özellikleri ise, çarpanların sırasının değiştirilebilirliği, çarpmanın herhangi bir çarpandan 0 olduğunda sonucun da 0 çıkması ve çarpma işlemi yapılan sayılardan herhangi biri değiştirilse bile sonucun değişmemesi gibi özellikleri içerir. Öğrencilerin çarpma işlemini daha iyi anlamaları için basit ve karmaşık uygulama örnekleri verilir.

Çarpma İşlemi Özellikleri

Çarpma işleminin en temel özelliklerinden biri, çarpanların sırasının değiştirilebilir olmasıdır. Yani, bir matematik işlemindeki çarpanların yerleri değiştirildiğinde sonuç değişmez. Örneğin, 3×4 işlemi ile 4×3 işlemi aynı sonucu üretir.

Bir diğer özellik ise, çarpma işleminde bulunan bir çarpanda 0 olduğunda sonuç her zaman 0 olur. Bu, matematiksel olarak “sıfırın çarpmaya göre işlemi sabitlemesi” olarak adlandırılır. Örneğin, 0 ile herhangi bir sayı çarpıldığında sonuç her zaman 0 olacaktır.

Çarpma İşlemi Uygulama Örnekleri

Çarpma işlemi uygulama örnekleri, öğrencilerin matematik becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak için hazırlanmıştır. Basit ve karmaşık örnekler içeren bu bölümde, öğrencilerin çarpma işlemini öğrenmeleri için farklı senaryolara yer verilmiştir. Örneklerde, çarpım tablosu kullanılarak, tek haneli sayılarla başlanarak, daha sonra çift haneli sayılara geçilmiştir. Ayrıca, öğrencilerin matematik becerilerini geliştirmeleri için problem çözme becerilerini de kullanmaları teşvik edilmiştir.

Bölme

Bölme işlemi, bir sayının diğer sayıya bölünmesiyle elde edilen bölümün nasıl hesaplanacağını gösterir. Bu işlemde, bölünen sayıyı bölen sayıya böldükten sonra kalanı bulmak gerekmektedir. Bölme işleminin özellikleri arasında, bir çarpandaki sıfırın sonuçta sıfır olduğu, bölme işleminin sağ taraftaki sayının tam bölünebilmesi gerektiği ve bölme işleminin yanlış bir şekilde yapıldığında sonuç hatalı olabileceği yer alır. Öğrencilerin bölme işlemini anlamaları için basit ve karmaşık bölme işlemleri ile ilgili örnekler verilerek uygulamalı olarak öğrenmeleri sağlanır.

Bölme İşlemi Özellikleri

Bölme işlemi özellikleri, matematiksel işlemlerde önemli bir yer tutar. Bölme işlemi yapılırken bir çarpanda sıfır kullanıldığında sonuç her zaman sıfır olur. Ayrıca, bölme işlemi yapılırken sağ taraftaki sayının tam olarak bölünebilmesi gerekmektedir. Bölme işlemini daha iyi anlamak için, öğrencilerin uygulamalı örnekler üzerinde çalışmaları gerekmektedir.

Bölme İşlemi Uygulama Örnekleri

Öğrencilerin bölme işlemini uygulamalı olarak öğrenmeleri için çeşitli örnekler verilebilir. Örnekler arasında basit bölme işlemleri, karmaşık bölme işlemleri ve problemler bulunabilir. Öğrencilerin anlayabileceği ve ilgisini çekebilecek görsel materyaller, tablolar ve grafikler ile desteklenen örnekler vermek öğrencilerin matematiği daha kolay anlamasını sağlayabilir. Ayrıca, öğrencilerin kendi örneklerini oluşturarak bölme işlemini daha iyi anlamalarına yardımcı olunabilir.

Ortaokul 5. sınıf matematik terimleri ve anlamları şunlardır:

  1. Doğal Sayılar: Sayma sayılarıdır. Pozitif tamsayılar kümesidir. Örneğin, 1, 2, 3, 4, 5 gibi.
  2. Sayı Basamakları: Bir sayının içindeki basamakların değerlerini ifade eder. Örneğin, 735 sayısında 5 birlik basamağı, 3 onlar basamağı ve 7 yüzler basamağıdır.
  3. Kesirler: Bir bütünün parçalarını ifade etmek için kullanılan sayılar kümesidir. Kesirler, bir pay ve bir payda olmak üzere iki bölümden oluşur. Örneğin, 3/5, 2/7 gibi.
  4. Ondalık Sayılar: Kesirlerin ondalık gösterimini ifade eden sayılar kümesidir. Örneğin, 0,75, 1,25 gibi.
  5. Geometrik Şekiller: Çizgi, açı, üçgen, dörtgen, daire gibi şekillerdir.
  6. Çarpma İşlemi: İki sayıyı birleştirerek çarpımını bulma işlemidir. Örneğin, 5 x 2 = 10.
  7. Bölme İşlemi: Bir sayıyı başka bir sayıya bölmek suretiyle sonucu bulma işlemidir. Örneğin, 16 ÷ 4 = 4.
  8. Alan: Bir düzlemdeki bir şeklin içini kaplayan yüzeydir. Örneğin, kare, dikdörtgen, üçgen gibi şekillerin alanları hesaplanabilir.
  9. Çevre: Bir şeklin etrafını saran uzunluktur. Örneğin, kare, dikdörtgen, üçgen gibi şekillerin çevreleri hesaplanabilir.

Matematik Kazanımları

M.5.1.1.1. En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.
M.5.1.1.2. En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. Bu sayıları gerçek hayatla ilişkilendirme durumlarında karşılaştırma ve anlamlandırmaya yönelik çalışmalara yer verilir.
M.5.1.1.3. Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur.
a) Sadece adımlar arasındaki farkı sabit olan örüntülerle sınırlı kalınır.
b) Şekil örüntülerine tarihî ve kültürel eserlerimizden örnekler (mimari yapılar, halı süslemeleri, kilim vb.) verilir.
M.5.1.2.1. En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar.
M.5.1.2.2. İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. Olası stratejiler: Onlukları ve birlikleri ayırarak ekleme (45+22=45+20+2); üzerine sayma (38+23=38+10+10+3); sayıları 10’u referans alarak parçalama (16+8=16+4+4=20+4); kolay toplanan sayılardan başlama (13+28+27=13+27+28=40+28); onlukları ve birlikleri ayırarak çıkarma (45-22=45-20-2); onar onar eksiltme (38-23=38-10-10-3)
M.5.1.2.3. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. Tahmin becerilerinin gelişmesi için tahminlerin, işlem sonuçlarıyla karşılaştırılması yapılır.
M.5.1.2.4. En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar.
M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler. Kalanlı bölme işlemlerinde ondalık gösterimlere girilmez.
M.5.1.2.6. Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. Tahmin etmenin önemi vurgulanarak, tahmin becerilerinin gelişmesi için işlem sonuçlarıyla tahminlerin karşılaştırılması yapılır.
M.5.1.2.7. Doğal sayılarla zihinden çarpma ve bölme işlemlerinde uygun stratejiyi belirler ve kullanır. Olası stratejiler: 10, 100, 1000 ve katlarıyla çarpma ve bölme yaparken sayının sonuna 0 ekleme veya çıkarma; 8 ile çarpmak için üç kez iki katını alma; 9 ile çarpmak için 10 ile çarpıp sonuçtan bir kez kendisini çıkarma; sayılardan birisinin yarısı ile diğerinin iki katını alarak çarpma; 5 ile çarpmak için sonuna 0 ekleyip yarısını alma; bir sayıyı 5’e bölmek için iki katını alıp 10’a bölme vb. M.5.1.2.8. Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. Problem durumuna göre kalan ihmal edilir veya kesir olarak belirtilir. Örneğin 11 adet elmayı 2 kişiye eşit olarak paylaştırırken 1 kişiye ne kadar elma düşeceğini bulmak için kalan elma sayısı kesirle ifade edilir.
M.5.1.2.9. Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.
a) Bir çarpma veya bölme işleminde verilmeyen ögeyi bulmaya yönelik çalışmalara yer verilir. Örneğin4 × ? = 36 ifadesinde 4’ü hangi sayı ile çarptığımızda 36 edeceğinin bulunması için 36’nın 4’e bölünmesi gerektiği gösterilebilir.
b) Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi problem durumlarında kullanmaya yönelik çalışmalara yer verilir. Aynı problem durumu bilinmeyenin ne olduğuna bağlı olarak çarpma veya bölme işlemi yapmayı gerektirebilir. Örneğin her hafta 5 TL harçlık alan Ahmet 7 hafta boyunca parasını biriktirmiştir. Bu süre içinde biriktirdiği tüm parasıyla bir flüt almıştır. Ahmet flütü kaç liraya almıştır? Aynı duruma ilişkin, bu kez bölme işlemi yapmayı gerektiren diğer bir soru ise şöyle belirtilebilir: Her hafta annesinden 5 TL harçlık alan Ahmet, fiyatı 35 TL olan bir flüt almak için parasını biriktirmektedir. Kaç hafta sonra Ahmet istediği flütü almış olur?
M.5.1.2.10. Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar
M.5.1.2.11. En çok iki işlem türü içeren parantezli ifadelerin sonucunu bulur. Örneğin 5² x (12 – 6 ) veya 16 ÷ (4×2) gibi işlemlerde parantezin rolünü anlamaya ve parantezi kullanmaya yönelik çalışmalara yer verilir.
M.5.1.2.12. Dört işlem içeren problemleri çözer. a) Doğal sayılarla en çok üç işlemli problemler ele alınır. b) Problem kurmaya yönelik çalışmalara da yer verilir.
M.5.1.3.1. Birim kesirleri sayı doğrusunda gösterir ve sıralar.5 Birim kesirlerin hangi büyüklükleri temsil ettiği uygun modellerle de incelenir. Örneğin 1/3 kesri bir bütünün 3’te 1’ini temsil ederken 1/6 kesri aynı bütünün 6’da 1’lik bir kısmını, yani daha küçük bir miktarını temsil eder. Dolayısıyla 1/6 kesri 1/3 kesrinden daha küçüktür.
M.5.1.3.2. Tam sayılı kesrin, bir doğal sayı ile bir basit kesrin toplamı olduğunu anlar ve tam sayılı kesri bileşik kesre, bileşik kesri tam sayılı kesre dönüştürür. Uygun kesir modellerinden yararlanılır.
M.5.1.3.3. Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. Her doğal sayının, paydası 1 olan kesir olarak ifade edilebileceğine vurgu yapılır.
M.5.1.3.4. Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. İşlemsel uygulamalara geçmeden önce kesir modelleri ile kavramsal çalışmalara yer verilir.
M.5.1.3.5. Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. Birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirleri sıralamaya yönelik örneklere de yer verilir.
M.5.1.3.6. Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar. Çoklukların birim kesir kadarını bulurken uygun modeller ile kavramsal çalışmalara yer verilir. Doğal sayı ile kesrin çarpımı işlemine girilmez.
M.5.1.4.1. Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır. a) Gerçek hayat durumlarında bu işlemler yorumlanır. Örneğin bir pizzanın 3/5 ’ünü yiyen çocuk aynı pizzanın 1/10 ’ini yiyen çocuktan ne kadar fazla pizza yemiştir?
b) Bir doğal sayıyla bir kesrin toplama işlemi ve bir doğal sayıdan bir kesri çıkarma işlemleri de ele alınır
M.5.1.4.2. Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.
M.5.1.5.1. Bir bütün 10, 100 veya 1000 eş parçaya bölündüğünde, ortaya çıkan kesrin birimlerinin ondalık gösterimle ifade edilebileceğini belirler. a) Ondalık gösterimin kesrin farklı bir ifade biçimi olduğu fark ettirilir. b) Modeller kullanılarak ondalık gösterim ile kesirler arasında ilişki kurmaları sağlanır.
c) Paydası 10,100 veya 1000 olan kesir modelleri ile etkinlikler yapılır. ç) Ondalık gösterimlerin okunuşları üzerinde durulur. Örneğin 5,2 sayısı, “beş tam onda iki” şeklinde okunur.
d) Ondalık kısmı en çok üç basamaklı olan sayılarla çalışma yapılır.
M.5.1.5.2. Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim şeklinde ifade eder. Basit kesirlerle veya tam sayılı kesirlerle yazma çalışmaları yapılır.
M.5.1.5.3. Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. Ondalık kısmı en çok üç basamaklı olan ondalık gösterimlerle sınırlı kalınır.
M.5.1.5.4. Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.
a) Kesirleri paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletirken modeller kullanmaya yönelik çalışmalara da yer verilir.
b) Ondalık gösterimleri tam sayılı kesirlerle ilişkilendirir. Örneğin 3,5 =3 tam 1/2 gibi eşitliklerin anlaşılmasına yönelik çalışmalar yapılır.
M.5.1.5.5. Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar.
a) Sıralama yapılırken eşit, büyük veya küçük sembollerinden uygun olan kullanılır.
b) Uygun kesir modellerinden de yararlanılır.
c) Ondalık kısmı en çok üç basamaklı olan ondalık gösterimlerle sınırlı kalınır.
M.5.1.5.6. Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar.
a) Toplama ve çıkarma işlemlerinde virgüllerin neden alt alta gelmesi gerektiği ele alınır.
b) Toplama ve çıkarma işlemlerinin kesirlerle yapılan işlemlerle ilişkilendirilmesi gibi durumlar da incelenir.
c) Paralarımızla ilgili lira-kuruş ilişkisini ifade eden ondalık gösterim çalışmalarına da yer verilir.
M.5.1.6.1. Paydası 100 olan kesirleri yüzde sembolü (%) ile gösterir. Yüzde sembolünü (%) anlamlandırmaya yönelik çalışmalara yer verilir. %100’den küçük olan yüzdelik ifadeler ile sınırlı kalınır.
M.5.1.6.2. Bir yüzdelik ifadeyi aynı büyüklüğü temsil eden kesir ve ondalık gösterimle ilişkilendirir, bu gösterimleri birbirine dönüştürür. Sözü edilen ilişkileri anlamayı kolaylaştırıcı modellerle yapılacak çalışmalara yer verilir.
M.5.1.6.3. Kesir, ondalık ve yüzdelik gösterimlerle belirtilen çoklukları karşılaştırır.
M.5.1.6.4. Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. %100’den küçük olan yüzdelik ifadeler ile sınırlı kalınır. Belirli bir yüzdesi verilen çokluğu bulmaya yönelik işlemlere girilmez.
M.5.2.1.1. Doğru, doğru parçası, ışını açıklar ve sembolle gösterir. Aynı düzlemdeki iki doğrunun birbirlerine göre durumları (kesişen, paralel, çakışık) ele alınarak sembolle gösterilir
M.5.2.1.2. Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder.
a) Kareli, noktalı kâğıt vb. üzerinde çalışmalar yapılır. Örneğin A noktası B noktasının 3 birim sağında/solunda; 2 birim aşağısında/ yukarısında; 4 birim sağının/solunun 2 birim yukarısında/aşağısında gibi
b) Gerçek hayat durumları ile ilgili örneklere de yer verilir.
M.5.2.1.3. Bir doğru parçasına eşit uzunlukta doğru parçaları çizer. Kareli, noktalı kâğıt vb. üzerinde yatay, dikey veya eğik konumlu doğru parçaları üzerinde çalışılması sağlanmalıdır.
M.5.2.1.4. 90°’lik bir açıyı referans alarak dar, dik ve geniş açıları oluşturur; oluşturulmuş bir açının dar, dik ya da geniş açılı olduğunu belirler.
a) Kareli, noktalı kâğıt vb. üzerinde çalışmalar yapılır.
b) Açıları belirlerken veya oluştururken referans olarak bir kâğıdın köşesinin, gönyenin veya bir açıölçerin kullanılması istenebilir.
c) Açılar isimlendirilerek ifade edilir.
M.5.2.1.5. Bir doğruya üzerindeki veya dışındaki bir noktadan dikme çizer.
M.5.2.1.6. Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar.
a) Kareli, noktalı kâğıt vb. üzerinde çalışmalar yapılır.
b) Gerçek hayat durumlarıyla ilişkilendirmeye yönelik çalışmalara da yer verilir.
M.5.2.2.1. Çokgenleri isimlendirir, oluşturur ve temel elemanlarını tanır.
a) Temel elemanlar olarak kenar, köşe, iç açı ve köşegen tanıtılır.
b) Yalnızca dışbükey çokgenler ele alınır.
c) İç açıların toplamı ve köşegen sayısına değinilmez.
M.5.2.2.2. Açılarına ve kenarlarına göre üçgenler oluşturur, oluşturulmuş farklı üçgenleri kenar ve açı özelliklerine göre sınıflandırır. a) Kareli, noktalı, izometrik kâğıt vb. üzerinde çalışmalar yapılır.
b) Açılarına göre üçgen oluştururken veya yorumlarken 90°’lik bir açının bir kâğıdın köşesi, gönye, açıölçer veya benzeri bir araç kullanılarak belirlenmesi çalışmalarına yer verilir.
M.5.2.2.3. Dikdörtgen, paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuğun temel elemanlarını belirler ve çizer.
a) Açı, kenar ve köşegen özellikleri üzerinde durulur.
b) Kareli ve izometrik kâğıtların yanı sıra dinamik geometri yazılımları ile özel dörtgenlerin dinamik incelemelerine yönelik sınıf içi çalışmalara yer verilebilir.
c) Kare, dikdörtgenin özel bir durumu olarak ele alınır.
ç) Yamuk tanıtılırken kenar çiftlerinden en az birinin paralel olduğu vurgulanır. d) Yamuk çeşitlerine girilmez.
M.5.2.2.4. Üçgen ve dörtgenlerin iç açılarının ölçüleri toplamını belirler ve verilmeyen açıyı bulur. İç açıların ölçüleri toplamı bulunurken kâğıt katlama veya uygun modellerle yapılacak etkinliklere yer verilir.
M.5.3.1.1. Veri toplamayı gerektiren araştırma soruları oluşturur.
a) Araştırma sorusu oluşturabilmek için “Bir sınıftaki öğrencilerin en sevdiği meyvelerin neler olduğu bir araştırma sorusudur ancak bir kişinin en sevdiği meyvenin ne olduğu sorusu araştırma sorusu değildir.” gibi örnekler üzerinde durulur.
b) Araştırma soruları oluşturulurken çevre bilinci, tutumluluk, yardımlaşma, israftan kaçınma vb. konulara yer verilir.
M.5.3.1.2. Araştırma sorularına ilişkin verileri toplar, sıklık tablosu ve sütun grafiğiyle gösterir.
a) Tek özelliğe yönelik süreksiz veri gruplarıyla sınırlı kalınır. Sürekli ve süreksiz kavramlara girilmez.
b) Verileri düzenlemek ve grafikle göstermek için gerektiğinde uygun bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılır.
M.5.3.1.3. Sıklık tablosu veya sütun grafiği ile gösterilmiş verileri yorumlamaya yönelik problemleri çözer. Yanlış yorumlamalara yol açan sütun grafikleri de incelenir.
M.5.2.3.1. Uzunluk ölçme birimlerini tanır; metre-kilometre, metre-desimetre-santimetre-milimetre birimlerini birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer. Ondalık kısmı en çok üç basamaklı olan sayılarla sınırlı kalınır.
M.5.2.3.2. Üçgen ve dörtgenlerin çevre uzunluklarını hesaplar, verilen bir çevre uzunluğuna sahip farklı şekiller oluşturur. Çevre uzunluğunu tahmin etmeye yönelik çalışmalara yer verilir.
M.5.2.3.3. Zaman ölçme birimlerini tanır, birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer.
a) Saniye, dakika, saat, gün, hafta, ay ve yıl ele alınır.
b) Zaman yönetimi ile ilgili problemler ele alınır.
M.5.2.4.1. Dikdörtgenin alanını hesaplar, santimetrekare ve metrekareyi kullanır.
a) Kare, dikdörtgenin özel bir durumu olarak ele alınır.
b) Ayrıca alan kavramını anlamlandırmaya yönelik çalışmalara yer verilir.
M.5.2.4.2. Belirlenen bir alanı santimetrekare ve metrekare birimleriyle tahmin eder. Tahminlerin ölçme yaparak kontrol edilmesine yönelik çalışmalara yer verilir.
M.5.2.4.3. Verilen bir alana sahip farklı dikdörtgenler oluşturur.
a) Kenar uzunlukları doğal sayı olacak biçimde sınırlandırılır.
b) Geometri tahtası, noktalı kâğıt ve benzeri araçlarla yapılan çalışmalara yer verilir.
M.5.2.4.4. Dikdörtgenin alanını hesaplamayı gerektiren problemleri çözer.
M.5.2.5.1. Dikdörtgenler prizmasını tanır ve temel elemanlarını belirler. Kare prizma ve küp, dikdörtgenler prizmasının özel durumları olarak ele alınır.
M.5.2.5.2. Dikdörtgenler prizmasının yüzey açınımlarını çizer ve verilen farklı açınımların dikdörtgenler prizmasına ait olup olmadığına karar verir.
a) Küp ve kare prizma, dikdörtgenler prizmasının özel durumları olarak ele alınır.
b) Somut modellerle yapılacak çalışmalara yer verilir.
c) Uygun bilgi ve iletişim teknolojileri ile yapılacak etkileşimli çalışmalara yer verilebilir. Üç boyutlu dinamik geometri yazılımlarından yararlanılabilir.
M.5.2.5.3. Dikdörtgenler prizmasının yüzey alanını hesaplamayı gerektiren problemleri çözer. Küp ve kare prizma, dikdörtgenler prizmasının özel durumları olarak ele alınır.
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert